Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Oslo

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Oslo lå 3,1 % under ASSS-gjennomsnitt når det gjelder samlet ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester, når det er korrigert for utgiftsbehov.

I tjenesteprofilen for aldersgruppen 0-66 år er det særlig tallene for tjenester til utviklingshemmede som peker seg ut. Her er det viktig å være oppmerksom på at disse tallene kun gjelder bydel Stovner. De øvrige tallene i tjenesteprofilen gjelder hele Oslo.

Når det gjelder hjemmetjenester til innbyggere i alderen 0-66 år i hele Oslo, så lå kommunen på snittet for gjennomsnittlig bistandsbehov og for utgifter per innbygger. Utgiftene per mottaker lå derimot 26 % over snitt. Dette kan peke i retning av lav dekningsgrad – at det er en lavere andel av målgruppen som får tjenester, slik at utgiften per mottaker blir høyere. De gjennomsnittlige utgiftene til hjemmetjenester hadde økt de tre siste årene.

Stovner hadde den høyeste andelen utviklingshemmede i ASSS, med 0,63 %. De samlede utgiftene per utviklingshemmet lå 18 % over snittet. Det var en lav andel av utviklingshemmede som bodde i bolig med heldøgns omsorg sammenlignet med ASSS, 19 % under snittet. Utgiftene per beboer lå 56 % over snittet, og var med det høyest i ASSS. Gjennomsnittskostnaden for bolig økte kraftig fra 2017 til 2018, fra 2,025 millioner kroner til 2,864 millioner kroner.

For andel årsverk med fagutdanning lå Stovner og tjenestene til utviklingshemmede på ASSS-gjennomsnittet. Her var andelen økt fra 2017 til 2018. For pleie- og omsorgstjenestene samlet lå Oslo 3 % under ASSS-snittet for andelen årsverk med fagutdanning. Samlet i tjenestene hadde Oslo det laveste sykefraværet i ASSS for 2018, og dette var uendret siden 2017.

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Tjenesteprofilen for innbyggere 67 år og eldre viser at for de fleste indikatorene lå Oslo noe lavere enn snittet i ASSS. 

For hjemmetjenester lå Oslo 10 % under snittet per innbygger i aldersgruppen 67 år og eldre. Det gjennomsnittlige bistandsbehovet lå 3 % under gjennomsnittet, mens utgiften per mottaker lå 9 % under gjennomsnittet. Utgiftene har økt de tre siste årene.

Andelen 80 år og eldre som mottar tjenester lå omtrent på ASSS-snittet, 1 % under. For hjemmetjenester lå dekningsgraden 1 % under gjennomsnittet, og for institusjon og bolig med heldøgns omsorg lå Oslo 2 % over gjennomsnittet. Disse andelene har vært stabile de tre siste årene.

Utgiftene per institusjonsplass var 3 % over snittet. Andelen beboere med omfattende bistandsbehov lå 4 % under snittet. Legetimer på sykehjem lå på 0,49 timer per beboer per uke, noe som var 21 % under ASSS-snittet. Det gjennomsnittlige timetallet har vært stabilt de tre siste årene.