Publisert: 16.09.2019

Oslo hadde et netto driftsresultat i 2018 på 5,2 prosent. Dette var høyere enn året før.  Oslo hadde imidlertid en økning i netto investeringsutgifter sett i forhold til driftsinntektene og fikk et større underskudd før lån i 2018 enn i 2017.

Netto driftsresultat 2018

Kommunens netto gjeld gikk ned fra 21 prosent av inntektene i 2017 til 9 prosent i 2018. I motsetning til de to foregående årene hadde Oslo i 2018 høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i gjennomsnitt. I de øvrige ASSS-kommunene gikk netto driftsresultat ned fra 2017 til 2018, mens det gikk opp i Oslo.

Inntektssammensetning 2018

Oslo er en kommune med befolkningsvekst. For å tilby tjenester til en voksende befolkning har kommunen over lengre tid hatt en høy investeringstakt. Oslo har hatt e høyere netto investeringsutgifter og større underskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene i hele perioden 2016-2018. På tross av en periode med høye investeringsutgifter hadde Oslo i 2018 en netto gjeld som var om lag 44 prosentenheter lavere enn de øvrige ASSS-kommunene målt i forhold til driftsinntektene. Dette var større forskjell enn i 2017 da Oslos netto gjeld var om lag 31 prosentenheter lavere enn ASSS-snittet.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

Når vi holder Oslos fylkeskommunale oppgaver utenfor, og korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov arbeidsgiveravgift og pensjon, var inntektene i Oslo om lag 2 ½ prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Når vi tar hensyn til inntektsnivået i Oslo skiller Oslo seg mest fra øvrige kommuner gjennom relativt lave netto driftsutgifter til administrasjon og relativt høyt netto driftsresultat.

Når vi ser på de kommunale sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Oslo i 2018 om lag 1½ prosent lavere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 2¼ prosent lavere enn ASSS-snittet. I fra 2017 til 2018 økte Oslo kommunes produksjon av tjenester med om lag 1¼ prosent som var om lag ½ prosent mer enn utgiftsbehovet. Samtidig som Oslo hadde en nedgang i effektivitet på om lag 1¼ prosent.

I 2018 hadde Oslo høyest produksjon innenfor sosialtjeneste og grunnskole, og det var innenfor barnevern at kommunen hadde lavest produksjon. Barnevern var den tjenesten der Oslo var mest effektiv i 2018 med en effektivitet om lag 9 prosent over ASSS-snittet. Kommunehelse var den tjenesten der Oslo hadde størst nedgang i effektivitet fra 2017 til 2018, mens det var økning i effektivitet innen barnehager.