Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Oslo

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 2018

 

Figur 2. Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 2018

 

Prioritering og behov

Oslo prioriterer kommunehelsetjenester noe høyere enn ASSS-kommunene gjennomsnittlig gjør. Kommunens ressursbruk er 6 % høyere enn ASSS-snittet i 2018, og dette er 2 % stigning fra nivået i 2017. Netto driftsutgifter til kommunehelse er 1 % høyere enn snittet i 2018, og dette er nøyaktig samme nivå som året før i forhold til de andre ASSS Kommunene. Veksten i nettoutgifter totalt til kommunehelsetjenester i Oslo er høy i 2018; den var på 12,7 %, mens snittet for ASSS-kommunene var 11,1 %.  

Dekningsgrader

KOSTRA-tallene viser at årsverk på helsestasjonen totalt har økt fra 2017 til 2018 og at det har vært økning hvert år i treårsperioden. KOSTRA-tallene for Drammen er feil og påvirker snittet i noen grad.

Årsverksinnsatsen på helsestasjonen pr. 1000 innbygger 0-5 år har samme nivå i 2018 som i 2017. Imidlertid økte ressursen betydelig fra 2016 til 2017. Nivået er 12 % høyere enn ASSS-snitt i 2018. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst, har økt jevnt de siste tre årene, og i 2018 var andelen 78 %. Kommunens eget mål var å nå 70 % i 2016. Dette målet er nådd med god margin. Kommunen har høy gjennomføringsgrad på øvrige konsultasjoner på helsestasjonen med unntak av helseundersøkelsen til 4-åringene, der 16 % ikke fikk gjennomført.

Årsverk i skolehelsetjenesten har økt også fra 2017 til 2018. Oslo er så vidt over ASSS-snittet i 2018, mens de i 2017 var noe lavere enn snittet. Av elevene på 1. trinn har 94,4 % gjennomført helse-undersøkelse.

Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter har økt i treårsperioden, og det har også legeårsverk. Årsverksinnsatsen av leger i Oslo er som i fjor noe over ASSS-snitt. Kommunen har ledig kapasitet på fastlegelisten. 

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten er lavere enn i fjor; i 2018 var den på 8,3 %, mot 9,1 i 2017. Kommunen er 6 % lavere enn snitt ASSS i 2018.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var 9 % lavere enn snittet for ASSS-kommunene.