Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Oslo

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Oslo kommune skiller seg fra de øvrige kommunene på barnevernområdet ved at kommunen har det helhetlige ansvaret for barnevernet, dette gir andre rammebetingelser enn de øvrige ASSS-kommunene.

Prioritering og behov

Oslo har en ressursbruksindikator på 85, det betyr at kommunen bruker 15 % mindre på barneverntjenester når man har korrigert for beregnede forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Dette indikerer at kommunen bruker relativt sett lite ressurser på barnevern. En forklaring på dette kan være at kommunen har en lavere andel barn som er plassert av barnevernet. Plasseringstiltak er stort sett dyrere enn tiltak i hjemmet, så lav andel plasserte barn innebærer lavere utgifter. I tillegg har kommunen lave enhetskostnader pr barn som er plassert, 9 % under ASSS-snitt.

Dekningsgrader

Kommunen ligger 13 % over snitt på andel barn med undersøkelser og andel barn med barneverntiltak. Oslo kommune har en tydelig og stabil «tiltaksprofil» hvor hovedvekten av barna som får tiltak, får disse i hjemmet. Vi ser også at kommunen ligger blant de høyeste i nettverket på indikatoren «Andel barn som ikke er plassert av barnevernet» og under snittet i nettverket på andel barn som er plassert. Dette henger sannsynligvis sammen med finansieringsordningen som gir barneverntjenestene stor valgfrihet og muligheter til å etablere omfattende tiltak for barna i hjemmet, fremfor å plassere de.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Oslo kommune er blant de som har de høyeste utgiftene pr barn knyttet til drift av barnevernet (saksbehandling og administrasjon, f 244) 18 % over snitt. Enhetskostnader pr barn til tiltak (f 251) ligger nær gjennomsnittet i ASSS og kostnadene har vært på samme nivå de siste tre årene. Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert ligger 9 % under snitt.

Oslo har gode resultater på kvalitetsindikatoren andel barn med tiltak som har utarbeidet plan. Andel undersøkelser gjennomført i løpet av tre måneder ligger stabilt høyt, og kommunen er blant de med beste resultater i nettverket på denne indikatoren.