Publisert: 19.09.2019

Andelen elever med høyest mestringsnivå på nasjonale prøver, er nest høyest på 5. og 8. trinn i ASSS-nettverket.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Oslo

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2018

Om grunnskole i Oslo

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, kan også ha innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Dette er ikke indikatorer som publiseres på asss.no, men kan likevel være interessant for kommunens analyse av utgiftsbehovet.

Gruppestørrelsen er nest høyest i ASSS-nettverket, bare Bærum har større grupper. Store skoler og store grupper gir lavere utgifter sammenlignet med kommuner som har det motsatte. Det samme gjøre et lavt sykefravær som i Oslo er på 7,7 prosent. Dette er lavere enn i fjor og lavere enn gjennomsnittet i ASSS. En faktor som også bidrar til et lavere ressursbehov, er andel elever med spesialundervisning. De siste årene er denne andelen redusert i Oslo, og er nå omtrent som gjennomsnittet for ASSS.

Av indikatorer som kan gi store driftsutgifter for Oslo sammenlignet med ASSS, er andel elever som får særskilt norskopplæring. Her skiller Oslo seg ut med en langt større andel enn noen andre ASSS-kommuner. I Oslo er andelen i 2018 19,5 prosent, mens Drammen som har nest størst andel har 11,4 prosent.

Netto driftsutgifter per elev er som i fjor, høyest av ASSS-kommunene. Økningen fra 2017 på 2,14 prosent er imidlertid lavere enn gjennomsnittet i ASSS som er 3,9 prosent. Indikatoren andel elever med særskilt norskopplæring, er sannsynligvis noe av forklaringen for at Oslo ligger høyt i ressursbruk på grunnskole. I tillegg nevner kommunen et utbredt spesialskoletilbud som i seg selv er kostbart.

Læringsresultater har vært jevne de siste årene og ligger godt over gjennomsnittet for ASSS-kommunene på alle trinn. Eksamensresultatene har vært på snittet for ASSS de siste årene, men i 2018 gjorde Oslo det bedre enn snittet for ASSS. Det er imidlertid variasjoner mellom skoler og internt på den enkelte skole. Dette ble i 2018 trukket fram som en utfordring det jobbes kontinuerlig med for å sikre at undervisningen tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov, uavhengig av skole eller gruppe.

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes, er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater. I følge skolebidragsindikatorene som SSB vil publiserte våren 2019, bidrar skolene i Oslo mer enn forventet og sammenlignet med landet (snitt alle årstrinn).