Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Oslo

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2018

Om barnehage i Oslo

I Oslo kommune er andelen minoritetsspråklige barn mellom 1-5 år i barnehage 2,5 prosent over gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Netto driftsutgifter 1 prosent over gjennomsnittet for ASSS-kommunene, og utgiftene har økt noe mindre enn gjennomsnittet fra 2017 til 2018. Når det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter har Oslo en ressursbruk noe under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Samtidig er enhetskostnadene i Oslo er de høyeste enhetskostnadene i ASSS-nettverket.

35,3 prosent av de ansatte i kommunale barnehager har barnehagelærerutdanning. Snitt i nettverket er 34,7. Oslo har samtidig en høy andel menn i barnehager og ligger 3 prosent høyere enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Andelen menn har holdt seg relativt stabil fra 2017.

Dekningsgraden for barn i alderen 1-2 år er lavere enn gjennomsnittet og skal normalt trekke driftsutgiftene per innbygger 1-5 år ned. Selv om andelen med barnehagelærerutdanning er lav er det høy bemanningstetthet, noe som øker kostnadene.

På barnehageområde er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten.

Oslo er den kommunen i nettverket med den største nedgangen i sykefravær og ligger nå 0,8 prosent under gjennomsnittet.