Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Kristiansand

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering og behov

Ressursbruksindikatoren for hele sosialtjenesten viser at Kristiansand har et utgiftsnivå marginalt over snittet i ASSS. Kommunens netto driftsutgifter til hele sosialtjenesten har økt siden forrige rapportering, det samme gjør netto driftsutgifter til sosialhjelp og tilbud til personer med rusproblemer.

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

I Kristiansand mottar 4,2 % av innbyggerne sosialhjelp (opp fra 3,9 % i 2017). Andelen unge sosialhjelpsmottakere er kraftig redusert de senere år, men i 2018 registrerer kommunen flere helt nye tilfeller av ungdom på sosialhjelp enn i tidligere år, og det bekymrer. Ungdomssatsingen «Jobbskolen», med gode resultater i forhold til overgang til skole og arbeid fortsetter i 2019.

Andelen på KVP øker betydelig og overgangen til skole/utdanning/arbeid er høy. Tiltaket tilbys i forlengelsen av introduksjonsprogrammet som et ledd i å styrke overgangen til arbeid og utdanning. Kristiansand vil øke antallet deltakere ytterligere i 2019.

I 2017 gikk kostnadene pr mottaker opp, hovedsakelig som følge av en økning i andel barnefamilier på sosialhjelp. I 2018 har kommunen klart å stoppe denne utviklingen og dermed redusere veksten i enhetskostnadene. Følgene av "flyktningkrisen" ventes å nå toppen i NAV Kristiansand i 2019, hvorpå det er ventet en reduksjon i andelen bosatte flyktninger i 5-årsperioden som mottar sosialhjelp.

Kvalitet

Kommunens reduksjon i andel unge mottakere på sosialhjelp flater ut i 2018. En reduksjon i snittet i ASSS gjør avstanden mellom Kristiansand og de andre ASSS kommunene større enn tidligere år.

Kristiansand arbeider målrettet med KVP, praktiserer høyterskeltiltak og oppnår en 7 % høyere scor en snittet for ASSS kommunene på kvalitetsindikatoren. I Kristiansand er sykefraværet 11,7 %. Det er stabilt sammenlignet med 2017, like over snittet for ASSS.