Publisert: 19.09.2019

Driftskostnadene pr km vei ligger under nettverkssnittet. Innenfor veidrift er det særlig trafikksikkerhet/skilt som ligger over nettverkssnitt, mens drenering/overvann ligger betydelig under snitt. Investering knyttet til veidekke/asfaltering er rapportert til 0 for 2018.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Kristiansand

Tjenesteprofil 

 

Figur 1. Tjenesteprofil samferdsel 2018

I diagrammet som viser tjenesteprofilen har vi forkortet beskrivelsen på indikatoren. Se tabellen over for å se hele benevnelsen.

Legg merke til at ASSS-nettverket har bygget opp ny beregning av indikatorene f.o.m. rapporteringsåret 2018. I den sammenheng er gjennomsnittstallene beregnet ved vektet gjennomsnitt mot tidligere uvektet gjennomsnitt.

Prioritering og behov

Kristiansand har 45,0 km vei pr 1000 innbyggere, dette er 58 % høyere enn nettverkssnittet. Kommunen ligger også høyere enn nettverkssnittet mtp andel vei tilrettelagt for syklende. For å dekke kostnadene til drift av de kommunale veiene har kommunen, eks. avskrivninger, kr 250 954 pr km vei. Nivået i driftsårene 2016-2018 har vært stigende i perioden. I nettverket har beløpet steget fra 217 956 til 325 871 i samme periode.

Prioritering er et uttrykk for forholdet mellom ressursbruk og målgruppe.

Produktivitet/enhetskostnader

For å analysere kostnadsbildet har nettverket etablert en egen rapportering på 8-9 fokusområder for veiforvaltning. For Kristiansand ligger trafikksikkerhet relativt høyt og drenering/overvann relativt lavt, sammenliknet med nettverkssnittet. Kommunen melder at man kan ha noe feilføring slik at trafikksikkerhet er blitt for høyt og drenering/overvann for lavt.

Kommunen investerer 0 kr/m vei til veidekke (asfalt). 

Produktivitet er et uttrykk for forholdet mellom tjenesteproduksjonen og ressursbruk.

Kvalitet og andre indikatorer

Veienes tekniske tilstand utvikles i møtepunktet mellom bl.a. innledende teknisk standard, belastning, klima og de ressurser som brukes til drift og fornyelse. Samferdselsnettverket i ASSS har gjennomført en tilstandskartlegging av kommunenes veikapital. Dette er gjort med bistand fra Multiconsult. Nettverket vurderer andel adkomst og gang/sykkelvei som vurderes til over standard, dvs satt til TG2 eller bedre. Kommunen har for 2018 en andel på 95,4 %. Dette er 4 % over nettverkssnitt. Tilstandsgrad gate/samlevei på TG 0/1 er 89,2 % i 2018. Dette er 39 % over nettverkssnitt.

Som et resultat av denne tilstandskartleggingen kan vi gi et anslag på hva det vil koste å løfte veikapitalen i kommunen opp til akseptabel standard. For Kristiansand er kostnaden anslått til 286,8 kr/m. I nettverket er anslaget 889,8 kr/m.