Publisert: 16.09.2019

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variabler som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Kristiansands produksjon innenfor grunnskole 2,7 prosent lavere enn ASSS-snittet. Kristiansand scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 28,0 prosent under ASSS-snittet. Kristiansand scoret høyest på indikatoren grunnskolepoeng som lå 1,0 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Kristiansand har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Kristiansand opp med 3,2 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Kristiansand gikk indikatoren antall elever og nasjonale prøver 8. trinn mest opp med 6,3 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 3,2 prosent.

Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

 

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2018 var Kristiansands produksjon innenfor barnehager 2,0 prosent høyere enn ASSS-snittet. Kristiansand scoret høyest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 14,4 prosent over ASSS-snittet.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Kristiansand har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett var produksjonen i Kristiansand uendret, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

Indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk opp med 3,5 prosent, mens korrigerte oppholdstimer gikk ned med 0,6 prosent.

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnevern

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Kristiansands produksjon innenfor barnevern 0,4 prosent lavere enn ASSS-snittet. Kristiansand scoret lavest på indikatoren tiltak for barn plassert av barnevernet som la 9,9 prosent under ASSS-snittet. Kristiansand scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå 13,4 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Kristiansand har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Kristiansand nedmed 10,2 prosent, mens produksjonen i gjennomsnitt var uendret for ASSS-kommunene.

I Kristiansand gikk indikatoren barn som har fått utarbeidet tiltaksplan ned 20,1 prosent. Det var også nedgang i indikatorene indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet og som ikke er plassert av barnevernet. Motsatt gikk indikatoren andel undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder opp med 4,5 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Kristiansands produksjon innenfor kommunehelse 5,4 prosent lavere enn ASSS-snittet. Kristiansand hadde lavest score på indikatoren årsverk ergoterapeut som lå 30,1 prosent under ASSS-snittet. Kristiansand hadde høyest score på indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll som lå 27,8 prosent over ASSS-snittet og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst lå 13,2 prosent over.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Kristiansand har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Kristiansand ned med 0,6 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Kristiansand gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn mest ned med 51,3 prosent og indikatoren årsverk ergoterapeuter gikk ned med 6,3 prosent. Motsatt gikk indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll mest opp med 9,2 prosent og indikatoren legetimer per uke gikk opp med 4,3 prosent.

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Kristiansands produksjon innenfor pleie og omsorg 3,0 prosent høyere enn ASSS-snittet. Kristiansand hadde høyest score på indikatoren timer helsetjenester i hjemmet som lå 25,1 prosent over ASSS-snittet. I tillegg lå indikatoren timer praktisk bistand 24,3 prosent over ASSS-snittet. Kristiansand hadde lavest score på indikatoren timer dagsenter som lå 52,7 prosent under ASSS-snittet. I tillegg lå indikatoren tidsbegrensede oppholdsdøgn i institusjon 35,2 prosent under ASSS-snittet og indikatoren fysioterapeuttimer per beboer 34,8 prosent under.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Kristiansand har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Kristiansand opp med 4,4 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 6,1 prosent.

I Kristiansand gikk indikatoren legetimer mest opp med 21,8 prosent og indikatoren timer praktisk bistand gikk opp 12,1 prosent. Motsatt gikk indikatoren timer dagsenter mest ned med 9,8 prosent og indikatoren timer støttekontakt gikk ned med 7,0 prosent.

Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Kristiansands produksjon innenfor sosiale tjenester 4,5 prosent lavere enn ASSS-snittet. Kristiansand hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 25,8 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Kristiansand hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år. Kristiansand hadde høyest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå 19,1 prosent over ASSS-snittet.