Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Kristiansand

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Kristiansand hadde en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester som var 14,4 % lavere enn ASSS-gjennomsnittet, lavest i nettverket.

For hjemmetjenester til denne aldersgruppen lå Kristiansand rett under gjennomsnittet for bistandsbehov, 1 % under snittet. Det samme gjelder utgifter per innbygger i aldersgruppen, som var 2 % lavere enn snittet. For utgifter per mottaker lå kommunen derimot godt under gjennomsnittet, Kristiansand lå 43 % under ASSS-snittet. Dette peker i retning av en høy dekningsgrad – at det er mange i målgruppen som får tjenester, slik at det ikke blir så høye utgifter per mottaker.

Kristiansand hadde en høyere andel utviklingshemmede over 16 år, 16 % over snittet for ASSS. I Kristiansand er 0,47 % av befolkningen i denne gruppen, mens gjennomsnittet i ASSS er på 0,41 %. Kommunen hadde blant de laveste samlede utgiftene til per utviklingshemmet i nettverket, og lå 27 % under snittet. Det var en større andel av utviklingshemmede som bor i bolig med heldøgns omsorg, 8 % over snittet. Utgiften per beboer var i 2018 38 % under ASSS-snittet, mens Kristiansand lå 29 % under snittet i 2017. Utgiften hadde gått noe ned siden 2017, men i hovedsak kan dette forklares med at flere av de andre kommunene hadde gått kraftig opp i utgifter, slik at gjennomsnittet ble høyere. 

Når det gjelder kvalitetsindikatorene, så lå Kristiansand litt over gjennomsnittet for andel årsverk med fagutdanning. Dette gjaldt både for pleie- og omsorgstjenestene samlet, som lå 4 % over snittet, og tjenester til utviklingshemmede sett for seg, 9 % over. Disse andelene har vært stabile de tre siste årene. Sykefraværet for pleie- og omsorgstjenestene samlet lå 6 % over snittet, og økte fra 11 % i 2017 til 12 % i 2018.

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

I tjenesteprofilen for tjenester til innbyggere over 67 år ser vi at Kristiansand lå rundt snittet eller lavere enn gjennomsnitt ASSS. 

Hjemmetjenestemottakerne over 67 år i Kristiansand hadde et gjennomsnittlig bistandsbehov som lå på gjennomsnitt ASSS. Utgiftene til hjemmetjenester per innbygger 67 år og eldre gikk litt ned fra 14 967 kr i 2017 til 14 404 kr i 2018. Den lå i 2018 18 % under snittet, og var lavest i ASSS. Netto driftsutgifter til hjemmetjenester per mottaker i denne aldersgruppen gikk også litt ned fra 109 120 kr i 2017, til 107 972 kr i 2018. I 2018 lå utgiftene 23 % under gjennomsnittet.

Utgifter per institusjonsplass har økt litt de tre siste årene. I 2018 lå denne utgiften 6 % under ASSS-snittet. Legetimer per beboer i institusjon økte fra 0,49 i 2017 til 0,61 i 2018, og lå med dette 2 % under snittet.

Andelen eldre over 80 år som mottar tjenester har vært nokså stabil de siste tre årene. Dette gjelder både hjemmetjenester og andelen som bor på institusjon eller bolig med heldøgns bemanning. Sett i forhold til ASSS, hadde Kristiansand i 2018 en dekningsgrad for hjemmetjenester som lå 4 % over snittet, og for institusjon/bolig med heldøgns omsorg 17 % under snittet.