Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Kristiansand

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 2018

 

Figur 2. Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 2018

Prioritering og behov

Kristiansand prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 7 % lavere enn ASSS-snittet i 2018 og har sunket med 2 % fra 2017 sammenlignet med de andre kommunene.

Netto driftsutgifter til kommunehelse er også 7 % lavere enn ASSS-snitt i 2018, og har sunket med 1 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Dette skyldes at veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester i Kristiansand var lavere enn ASSS-snittet i 2018. Økningen var på 9,0 %, mens snittet for ASSS-kommunene var 11,1 %. Det ser ut som om storparten av veksten i 2018 har gått til generelt forebyggende arbeid. 

Dekningsgrader

Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt viser at Kristiansand prioriterer dette arbeidet høyt. Kommunen var høyest av ASSS kommunene både i 2016 og 2017, og slik var det også i 2018. KOSTRA-tallene viser at årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt er styrket fra 2017 til 2018, og det gjelder også årsverk av helsesøstre spesielt. NB! KOSTRA-tallene for Drammen inneholder feil og påvirker gjennomsnittet i noen grad.

Tallene fra den manuelle rapporteringen viser også at årsverksinnsatsen på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år, har økt i 2018. Kristiansand har hatt høyest nivå av alle ASSS-kommunene på denne indikatoren i hele perioden, og ligger betydelig over ASSS-snitt. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er høy, og den har vært på dette nivået alle årene i treårsperioden. Kommunen har høy gjennomføringsgrad også på de andre undersøkelsene på helsestasjonen.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var lavere gjennomsnittet for ASSS-kommunene, og det skyldes at årsverksinnsatsen er høy og ar ressursen brukes til andre konsultasjoner enn de som telles med i denne indikatoren.  

Årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år er om lag som i 2017. De fleste kommunene har økt innsatsen siste år. Kristiansand har likevel fortsatt høyest nivå av ASSS-kommunene også på årsverksinnsatsen i skolehelsetjenesten. Statistikken viser imidlertid en gjennomføringsgrad på bare 49,1 % for helseundersøkelsen på 1. trinn i 2018. Dette skyldes at skolestartundersøkelsen ble endret fra og med skoleåret 2018/19. Antallet gjennomførte undersøkelser vil utjevne seg i løpet av 2019 og vøre på nivå med tidligere år.

Årsverksinnsatsen av ergoterapeuter pr. 10000 innbyggere viser en reduksjon hvert år i treårs-perioden. Indikatoren fysioterapeuter pr. 10000 innbyggere viser nedgang i antall fysioterapeuter fra 2016 til 2017 og stabilt nivå i 2017 og 2018.

Legeårsverkene har vært på stabilt nivå over ASSS-snittet og har en økning hvert år i perioden. Kommunen har ledig kapasitet på fastlegelistene. 

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværet i Kristiansand er lavt sammenlignet med ASSS-kommunene. I 2018 var sykefraværet på 6,9 %. Dette er en nedgang fra 2017, da fraværet var på 7,4 %.