Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Kristiansand

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Prioritering og behov

Kristiansand kommune har en ressursindikator på 90, noe som betyr at kommunen bruker 10 % mindre på barneverntjenester enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene når vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Dette er lavere enn i 2017 og en indikasjon på at barnevern er lavere prioritert.   

Dekningsgrader

Antall barn som får hjelp fra barneverntjenesten er redusert og andel barn som får undersøkelse eller har barneverntiltak er på eller under ASSS-snitt.

Manuelle tall viser at 16 % av barna som er plassert av barnevernet i Kristiansand er enslige mindreårige flykninger kommunen har vedtatt å bosette. 

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Brutto driftsutgifter pr barn til drift av barneverntjenesten (f 244) ligger 7 % under ASSS-snitt. Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert (f 251) er 56 % under ASSS-snitt og har laveste enhetskostnader i nettverket. Kommunen har bygget opp en egen tiltaksenhet. Denne enheten produserer tiltak til barn, ungdom og familier og skal benyttes fremfor å kjøpe eksterne tjenester. Kristiansand har nå høye enhetskostnader til barn som er plassert, 18 % over gjennomsnittet i ASSS.

Kristiansand har gode resultater på kvalitetsindikatorene andel barn med tiltak som har utarbeidet plan og andel undersøkelser som blir gjennomført i løpet av tre måneder. 

Sykefraværet ligger 4 % over ASSS-snitt og dette er høyere enn i fjor.