Publisert: 19.09.2019

Både netto driftsutgifter per elev og ressursbruksindikatoren er tett opp mot gjennomsnittet i ASSS.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Kristiansand

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2018

Om grunnskole i Kristiansand

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, har også innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Sistnevnte indikatorer publiseres ikke på asss.no, men kan likevel være interessante for kommunens analyse av utgiftsbehovet.

Gruppestørrelsen er lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Små skoler og små grupper gir høyere utgifter sammenlignet med kommuner som har det motsatte. Det gjør også et høyt antall timer spesialundervisning per elev. Dette er økende og høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Elevene som får spesialundervisning i Kristiansand, tildeles altså flere timer enn for gjennomsnittet i ASSS-kommunene. Et særskilt trekk ved Kristiansand, er en lav andel av undervisningspersonalet uten godkjent lærerutdanning og gjennomsnittsalder for undervisningspersonalet er også høy. Faktorer som nevnt i dette avsnittet, bidrar til økte ressursbehov.

Av indikatorer som virker motsatt for Kristiansand, er en lav andel elever med spesialundervisning. Denne andelen har gått ned i Kristiansand og er langt under gjennomsnittet for ASSS. En annen indikator er sykefravær. Selv om dette har økt fra 2017 og nå er på 7,4 prosent i Kristiansand, er det lavere enn gjennomsnittet for ASSS. Når det gjelder andel elever som får særskilt norskopplæring, er denne lavere enn i 2017 og lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Faktorene nevnt over bidrar til et lavt ressursbehov.

Gjennomgangen av indikatorene over, viser tendenser både til forventet økte og reduserte utgifter. Resultatet av dette viser at Kristiansand har netto driftsutgifter per elev tett opp mot gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Når det korrigeres for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter, har Kristiansand noe høyere ressursbruk enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

På 5. trinn, nasjonale prøver, ligger Kristiansand under gjennomsnittet for ASSS-kommunene når det gjelder andelen elever på de øverste mestringsnivåene. Her har det de siste tre årene vært en økning i andel elever på de høyeste mestringsnivåene, men med en liten nedgang i 2018. På 8. trinn hadde Kristiansand en fin utvikling sammenlignet med året før, og på 9. trinn er nivået omtrent det samme. Andel elever på de høyeste mestringsnivåene er under gjennomsnittet for ASSS. Eksamensresultatene i Kristiansand ligger rett under gjennomsnittet for ASSS-kommunene, det samme som i 2017.

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Skolebidragsindikatoren, som SSB publiserte våren 2019, kan være nyttig å bruke som grunnlag når resultatene skal drøftes.