Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Kristiansand

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2018

Om barnehage i Kristiansand

Kristiansand har netto driftsutgifter 5 prosent under gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Netto driftsutgifter økte med nesten 10 000 kr pr innbygger 1- 5 år fra 2017 til 2018. Kommunen ligger under snittet for ressursbruk korrigert for utgiftsbehovet.

Utgiftsnivået påvirkes særlig av dekningsgraden for 1-2 åringer, bemanningstetthet og andelen ansatte med barnehagelærerutdanning. I tillegg vil sykefraværet ha betydning. Andel 1-2 åringer med barnehageplass øker med 1 prosent fra 2017 men er fremdeles 3,4 prosent lavere enn gjennomsnittet. Andelen barn fra 3- 5 år med barnehageplass går noe ned. Kommunen ligger likevel her 0,9 prosent over snittet i ASSS-nettverket.

I Kristiansand vil den lave dekningsgraden for 1-2 åringer indikere lavere utgifter enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. En høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning og antall barnehagelærere per barn, er faktorer som øker utgiftene.

På barnehageområde er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. Andelen barnehagelærere og bemanningstetthet indikerer høy kvalitet i Kristiansand.  Kommunen ligger under snittet på sykefraværet, hvilket kan ses positivt både med tanke på kvaliteten og ressursbruken for barnehage.                       

Kristiansand oppfyller pedagognormen i 85 prosent av de kommunale barnehagene.  Andelen menn i barnehagene fortsetter å øke men ligger fortsatt under snittet i ASSS.

Brukertilfredsheten er høy.