Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Fredrikstad

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering og behov

Behovs- og prioriteringsindikatorene viser at det i Fredrikstad kommune har vært en liten nedgang i driftsutgiftene.  

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

Fredrikstad fortsetter å holde dekningsgradene nede, nullvekst i arbeidsledighet og fokus på kvalitet i tjenesten er medvirkende forhold.

Kommunen har en ambisjon om å øke andelen som tilbys KVP, men er i henhold til målingen fortsatt blant de ASSS kommuner som prioriterer tiltaket lavest, 33 % færre mottar kvalifiseringsstønad i Fredrikstad sammenlignet med snittet i ASSS.

Enhetskostnadene øker og skyldes økning i levekostnader som følge av regelendringer tilknyttet trygd og boutgifter, samt et økende antall mottakere som forsørger barn. I Fredrikstad er det også flere store barnefamilier som mottar sosialhjelp enn ved forrige måling. 

Kvalitet

Stønadslengdene er fortsatt i positiv utvikling, og i hovedsak nedadgående. Utover et sammensatt aktivitetsplikttilbud, har tiltak av preventiv art som for eksempel forebygging av «drop outs», hatt positiv påvirkning på målgruppen i Fredrikstad.

Kommunen lykkes bedre enn gjennomsnittet av ASSS kommunene med å få deltakere i arbeid/skole/utdanning etter endt KVP.

Sammenlignet med de andre kommunene er sykefraværet i Fredrikstad fortsatt blant det høyeste, 18 % over gjennomsnittet for ASSS.