Publisert: 16.09.2019

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variabler som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Fredrikstads produksjon innenfor grunnskole 1,8 prosent lavere enn ASSS-snittet. Fredrikstad scoret høyest på indikatoren eksamen som lå 5,0 prosent over ASSS-snittet. Fredrikstad scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 18,3 prosent under ASSS-snittet

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Fredrikstad har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Fredrikstad ned med 2,2 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Fredrikstad var det ingen endring i indikatoren grunnskolepoeng, mens det var en nedgang i de øvrige indikatorene.

Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2018 var Fredrikstads produksjon innenfor barnehager 2,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Fredrikstad scoret høyest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 18,8 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Fredrikstad har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Fredrikstad opp med 0,8 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

Indikatoren korrigerte ansatte med barnehagelærerutdanning gikk opp med 8,3 prosent, mens det var en nedgang i korrigerte oppholdstimer på 0,6 prosent. 

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnevern

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Fredrikstads produksjon innenfor barnevern 0,9 prosent høyere enn ASSS-snittet. Fredrikstad scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 14,7 prosent over ASSS-snittet og på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som 0,1 prosent under ASSS-snittet. Fredrikstad scoret lavest på indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder som lå 21,3 prosent under ASSS-snittet og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse som lå 13,6 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Fredrikstad har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Fredrikstad opp med 10,4 prosent, mens ASSS-snittet var uendret.

I Fredrikstad gikk indikatoren undersøkelser under 3 måneder mest opp med 31,6 prosent. Motsatt gikk tiltak som ikke er plassert av barnevernet ned med 4,8 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Fredrikstads produksjon innenfor kommunehelse 6,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Fredrikstad hadde lavest score på indikatoren årsverk av ergoterapeuter som lå 20,8 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer per uke av fysioterapeuter lå 11,9 prosent under. Fredrikstad hadde høyest score på indikatoren antall gravide som har møtt til svangerskapskontroll i fht fødte barn i året som lå 6,4 prosent over ASSS-snittet og indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn som lå 4,4 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Fredrikstad har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet avtok produksjonen i Fredrikstad med 0,1 prosent fra 2017 til 2018, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Fredrikstad gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn mest ned med 20,0 prosent. Motsatt gikk indikatoren antall gravide som har møtt til svangerskapskontroll opp med 10,9 prosent. 

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Fredrikstads produksjon innenfor pleie og omsorg 2,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Fredrikstad hadde høyest score på indikatoren timer omsorgslønn som lå 91,8 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer støttekontakt lå 28,6 prosent over ASSS-snittet.  Fredrikstad hadde lavest score på indikatoren fysioterapeuttimer per beboer som lå 46,0 prosent under ASSS-snittet og indikatoren langtids oppholdsdøgn i institusjon lå 20,2 prosent under.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Fredrikstad har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Fredrikstad opp med 1,9 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 6,1 prosent.

I Fredrikstad gikk indikatorene legetimer per uke og indikatoren helsetjenester i hjemmet opp med henholdsvis 28,7 og 9,8 prosent. Indikatorene timer omsorgslønn og timer til støttekontakt gikk mest ned med henholdsvis 16,0 og 5,4 prosent. 

Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks sosiale tjenester

I figuren under kan du se på og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Fredrikstads produksjon innenfor sosiale tjenester 14,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Fredrikstad hadde lavest score på indikatoren indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad og sosialhjelpsmottakere under 25 år og som lå henholdsvis 37,9 og 19,4 prosent under ASSS-snittet. Fredrikstad hadde høyest score på indikatoren deltakere i kvalifiseringsprogrammet som går til arbeid, skole eller utdanning som lå 5,3 prosent over ASSS-snittet.