Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Fredrikstad

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Som det fremgår av profilen lå Fredrikstad litt over gjennomsnittet i ASSS-kommunene når det gjelder ressursbruk til alle pleie- og omsorgstjenester, sett i forhold til beregnet utgiftsbehov. Kommunen lå 2,6 % over snittet.

Kommunen lå høyt på utgifter til hjemmetjenester per innbygger 0–66 år, 46 % høyere enn gjennomsnitt ASSS, og høyest av de ti storkommunene. Samtidig lå utgifter per mottaker omkring gjennomsnittet, de lå 2 % over. Dette peker i retning av at Fredrikstad har en høy dekningsgrad (brukere/innbyggere). Dermed blir ressursbruken per bruker omtrent på gjennomsnittet selv om den samlede ressursbruken for aldersgruppen er høyere.

Fredrikstad lå høyest i nettverket når det gjelder samlede utgifter per utviklingshemmet, 25 % over. Utgifter per beboer i bolig med heldøgns omsorg lå også godt over gjennomsnittet, 43 %. Dette er nest høyest i nettverket.  Andelen av utviklingshemmede som bor i slik bolig, lå rett under gjennomsnittet, 3 % under. Utgiftene både til bolig og samlede utgifter til utviklingshemmede hadde økt siden 2017.

Fredrikstad lå 7 % over gjennomsnittet når det gjelder årsverk med fagutdanning, både for pleie og omsorg samlet, og tjenestene til utviklingshemmede sett for seg. Sykefraværet lå 14 % over gjennomsnittet, og det har gått opp i 2018 etter en nedgang fra 2016 til 2017.

 

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

 

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Bistandsbehovet hos hjemmetjenestemottakerne som er 67 år og eldre var 5% høyere enn gjennomsnitt ASSS. Utgiftene til hjemmetjenestene lå under gjennomsnittet – per mottaker lå Fredrikstad 12 % under, og per innbygger 10 % under.

Også for beboere i institusjon var det en høyere andel med omfattende bistandsbehov, 7 % over gjennomsnittet. Brutto driftsutgifter lå 4 % over ASSS-snittet.

Andelen eldre over 80 år som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg, lå 25 % under gjennomsnittet for ASSS. Andelen som mottok hjemmetjenester var 5 % over snittet.