Publisert: 16.09.2019

Fredrikstad hadde et netto driftsresultat i 2018 på -0,1 prosent. Dette var et klart svakere resultat enn året før. Samtidig hadde kommunen sterkere reduksjon i netto investeringsutgifter enn i netto driftsresultat. Samlet sett gjorde dette at Fredrikstad kom ut med et overskudd før lån som var høyere enn året før.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

 

Dessuten gikk kommunens netto gjeld ned fra 71 prosent av inntektene i 2017 til 70 prosent i 2018.

Netto driftsresultat 2018

Fredrikstad hadde sterkere nedgang i netto driftsresultat fra 2017 til 2018 enn de øvrige ASSS-kommunene.  De øvrige ASSS-kommunene ekskl. Oslo hadde i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,2 prosent i 2018. Fredrikstad var en av to ASSS-kommuner med negativt netto driftsresultat dette året. Fredrikstad hadde lavere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene alle år fra 2016 til 2018, men forskjellen var spesielt stor i 2018.  Fredrikstad har fortsatt vesentlig høyere netto gjeld enn de øvrige ASSS-kommunene, selv om forskjellen er blitt noe mindre de to siste årene. Sett i forhold til inntektene var Fredrikstad kommunes netto gjeld 19 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene ved utgangen av 2018.

Inntektssammensetning 2018

Når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. var inntektene i Fredrikstad om lag 5½ prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Når vi tar hensyn til inntektsnivået i Fredrikstad, hadde kommunen relativt sett et lavt netto driftsresultat og lave utgifter til sektorene utenfor inntektssystemet (samferdsel, VAR og kultur og idrett) målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt høye utgifter til administrasjon, pleie og omsorg og barnevern.

I 2018 var Fredrikstads tjenesteproduksjon innenfor sektorene i inntektssystemet 0,8 prosent lavere enn ASSS-snittet og effektiviteten var 1½ prosent høyere. Samtidig økte Fredrikstads produksjon av tjenester noe mer enn det utgiftsbehovet økte med fra 2017 til 2018. Fredrikstad hadde en nedgang i effektivitet på om lag 1¼ prosent.

I 2018 hadde Fredrikstad høyest produksjon innenfor pleie og omsorg. Kommunehelse, barnehager og grunnskole var de tjenestene som var mest effektive. Fredrikstad hadde en økning i produksjonen innenfor barnevern fra 2017 til 2018 som var lagt høyere enn veksten i utgiftsbehov. I tillegg økte produksjonen innenfor barnevern mer enn utgiftene, slik at også effektiviteten innenfor barnevern økte. Barnevern er likevel den tjenesten der Fredrikstad var minst effektiv. Innenfor kommunehelse var det en liten nedgang i produksjonen, men sterk vekst i ressursbruken og dermed nedgang i effektivitet.