Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Fredrikstad

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 2018

 

Figur 2. Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 2018

Prioritering og behov

Fredrikstad prioriterer kommunehelsetjenester lavere enn ASSS-kommunene i gjennomsnitt. Kommunens ressursbruk er 14 % lavere enn ASSS-snittet i 2018 og var 12 % lavere i 2017. Netto driftsutgifter til kommunehelse er 10 % lavere enn snittet, og har sunket med 3 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene.

Våre beregninger viser imidlertid at veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester totalt i Fredrikstad var på 11,5 % i 2018. Storparten av denne økningen gikk til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Dekningsgrader

NB! KOSTRA-tallene for Drammen (årsverk helsestasjon totalt og helsesøstre) inneholder feil og påvirker gjennomsnittet for disse to indikatorene i noen grad.

I Fredrikstad ser det ut til at årsverksinnsatsen generelt pr. innbygger har økt i treårsperioden, bare med unntak av private fysioterapeuter.

Nivået for legeårsverk er høyere enn ASSS-snittet i 2018, og slik har det vært i flere år. Kommunen har imidlertid ikke ledig liste-kapasitet. Fredrikstad har ønsket å stabilisere fastlegeordningen ved å redusere fastlegelistene og hevder at unge leger ønsker kortere lister. Kommunen opprettet to 0-hjemler med listelengde på hhv 800 og 900 pasienter. Samtidig åpnet de muligheten for å redusere lister som et tiltak. Kommunen mener å ha funnet feil i årsverkstallene, og sier tallene burde vært høyere.

Årsverksinnsatsen for kommunale fysio- og ergoterapeuter er økt fra 2017 til 2018. I fjor rapporterte kommunen at årsverksressurs knyttet til hverdagsrehabilitering var ført på funksjon 254 i KOSTRA, og derfor ikke inngikk i utgiftene til kommunehelse.  I tilbakemeldingen i mai 2019 er det klargjort at årsverksressursen til hverdagsrehabilitering er ført på funksjon 241 i 2018. Videre opplyser de at det har vært en liten styrking av fysioterapi og ergoterapi voksne.

På helsestasjonen har innsatsen til aldersgruppen 0-5 år økt, men økningen er mindre enn snittet for ASSS-kommunene. Det betyr at kommunen har sunket med hele 4 % i forhold til de andre kommunene fra 2017 til 2018. Fredrikstad har gjennomført hjemmebesøk til 89 % av familiene med nyfødte i 2018, og det er en økning fra 2017. Kommunen har høy gjennomføringsgrad på flere av de andre undersøkelsene på helsestasjonen 0-5 år, med unntak av Helseundersøkelse 4 år der kommunen er lavest av ASSS-kommunene.

I 2017 ble det prioritert å styrke jordmortjenesten, og tallene for 2018 viser dette tydelig. Jordmortjenesten er tilført prosjektmidler gjennom tilskuddsordning til styrking av helsestasjons-/skolehelsetjeneste.

I skolehelsetjenesten 6-20 år, er årsverksinnsatsen stabil, men årsverk pr. 1000 elever viser en liten økning i 2018. Dette kan skyldes at antall elever har gått noe ned. Av elevene på 1. trinn har 80,8 % gjennomført helseundersøkelse.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten, som er hentet fra PAI-registeret, har gått opp siden i fjor, fra 9,5 % til 9,9 %.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var 5 % høyere enn ASSS-gjennomsnittet.