Publisert: 19.09.2019

I det siste året har utgiftene til barn som er plassert utenfor hjemmet økt. Tjenesten har en utfordring med et vedvarende høyt sykefravær.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Fredrikstad

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Prioritering og behov

Kommunens ressursbruk er høyere enn snittet for ASSS. Fredrikstad kommune har en noe høyere forekomst av levekårsutfordringer enn flertallet av kommunene i nettverket, så det er ikke uventet at kommunen har høyere utgifter til barnevern enn gjennomsnittet i nettverket. Dette viser seg i høye netto driftsutgifter pr innbygger, hvor Fredrikstad har 20% høyere utgifter enn snittet. 

Samtidig bruker Fredrikstad kommune mer på barnevern enn hva beregnet behov skulle tilsi. Dette viser seg i tjenesteprofilen med en ressursbruksindikator på 113. Dette betyr at kommunen bruker 13 % mer på barneverntjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Barnevernet i Fredrikstad kan dermed sies å være høyt prioritert.  

Dekningsgrader

Fredrikstad kommune har mange barn med barneverntiltak sammenlignet med ASSS-nettverket, og ligger 11 % over snitt. Kommunen har også en høyere andel barn med tiltak utenfor hjemmet, og andelen er økende. Med kommunes levekårsutfordringer, så det forventet at dekningsgraden er høyere enn nettverket. 16 % av barna som er plassert er enslige mindreårige flyktninger som er kommunen har vedtatt å bosette. 

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Lave brutto driftsutgifter pr barn med tiltak eller undersøkelse til saksbehandling (f 244) skyldes blant annet høye dekningsgrader, det vil si flere barn per årsverk i tjenesten. Egenproduksjon av tiltak til barn og familier som får hjelp i hjemmet, samt lite kjøp fra private gir også lave brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert.

Fredrikstad har høye enhetskostnader pr barn som er plassert utenfor hjemmet. Dette skyldes i hovedsak høye kostnader til drift av tiltak for enslige mindreårige (manuelt innsamlede data), utgifter kommunen i stor grad blir kompensert for. I tillegg har manglende tilbud fra Bufetat har medført kjøp av dyre private tiltak for enkelte barn som er plassert. 

Tjenesten har over tid hatt ett høyt sykefravær. Dette kan være med å forklare svake resultater på kvalitetsindikatorene; andel undersøkelser gjennomført i løpet av tre måneder og andel barn med utarbeidet plan.