Publisert: 19.09.2019

Fredrikstad har lavere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet. På Nasjonale prøver hadde Fredrikstad en økning i andel elever på høyeste mestringsnivå i årene fram til 2017, men den positive utviklingen ble snudd i 2018.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Fredrikstad

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2018

Om grunnskole i Fredrikstad

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, kan også ha innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Sistnevnte indikatorer publiseres ikke på asss.no, men kan likevel være interessante for kommunens analyse av utgiftsbehovet.

Gruppestørrelsen er den nest laveste i ASSS-nettverket. Små skoler og små grupper gir høyere utgifter sammenlignet med kommuner som har det motsatte. Det samme gjør andelen elever med spesialundervisning som er på 7,6 % i Fredrikstad. Dette er en økning fra 2017 og over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Elevene som får spesialundervisning, tildeles også flere timer enn for gjennomsnittet i Fredrikstad.

Faktorene nevnt over bidrar til økte ressursbehov. Av indikatorer som virker motsatt for Fredrikstad, kan nevnes sykefraværet som er redusert fra 2017. Dette er nå på 8,2 % som er det samme som gjennomsnittet i ASSS.

Alt i alt kan det synes som om det er flere faktorer som trekker utgiftsnivået opp, enn motsatt i Fredrikstad. Likevel øker ikke netto driftsutgifter med mer enn 2,39 % hvilket er lavere enn den gjennomsnittlige økningen for ASSS-kommunene som er 3,9 %. Netto driftsutgifter per elev er også lavere i Fredrikstad enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Ressursbruksindikatoren er litt lavere, men nær gjennomsnittet for ASSS. Mer om dette forholdet kan leses i egen artikkel om Fredrikstad.

På Nasjonale prøver hadde Fredrikstad en økning i andel elever på høyeste mestringsnivå i årene fram til 2017. I 2018 er imidlertid den positive utviklingen snudd der andelen har gått ned på alle trinn. Resultatene er i 2018 vesentlig lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Når det gjelder eksamensresultater, fortsetter den positive utviklingen i 2018 som den vi så i årene fram mot 2017.

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Fredrikstad har noe lavere levekårsindeks sammenlignet med ASSS. Skolebidragsindikatoren, som SSB publiserte våren 2019, kan være nyttig å bruke som grunnlag når resultatene skal drøftes. Kommunene kommenterer selv at det må settes fokus på læringen slik at resultatene på nasjonale prøver forbedres på alle trinn. Lave levekårindekser skal ikke være en barriere for å kunne bedre resultatene.