Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Fredrikstad

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2018

Om barnehage i Fredrikstad

Fredrikstad kommune har den høyeste økningen i netto driftsutgifter per innbygger fra 1-5 år i nettverket. Kommunen ligger fortsatt lavt med 7 prosent under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Kommunen har den laveste dekningsgraden for barn i alderen 1-2-år. Andelen var 76,6 % i 2017 og er 77,8 i 2018. Andelen 3-5 åringer er tilnærmet lik fjoråret og skiller seg ikke fra gjennomsnittet i ASSS-kommunene. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år øker med 10 prosent men er fortsatt lavere enn gjennomsnittet.

Andel ansatte med barnehagelærer utdanning er nesten 9 prosent høyere enn gjennomsnittet. Det er også et høyere antall barnehagelærere pr barn i de kommunale barnehagene. 75 prosent av de kommunale barnehagene oppfylte pedagognormen.

Sykefraværet er som tidligere høyt og ligger 1,5 prosent over snittet i nettverket. Sykefraværet er gått ned med 0,9 prosent og kommen er blant kommunene med den høyeste reduksjon.

De fleste indikatorene i tjenesteprofilen skulle tilsi at Fredrikstad hadde høyere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet. Høy bemanningstetthet, en høy andel med barnehagelærerutdanning og et høyt sykefravær vil isolert sett gi høyere utgifter. Kvalitet i barnehagene påvirkes av noen av de samme faktorene som påvirker utgiftene. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte. De indikatorene vi ofte bruker for å si noe om kvaliteten er: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten.

Flere forhold indikerer høy kvalitet i Fredrikstad. Foreldrene er fornøyde med barnehagene, bemanningstettheten er høy og det er en høy andel medarbeidere med relevant utdanning. På den annen side er sykefraværet det nest høyeste i nettverket, noe som kan gi utfordringer knyttet til kvaliteten i barnehagene.

Enhetskostnadene er blant de laveste i nettverket, men øker fra 2017. Ressursbruk i forhold til utgiftsbehovet er fremdeles under snittet i ASSS, og noe som i hovedsak skyldes lav dekningsgrad for barn i alderen 1-2 år.