Publisert: 14.08.2019

Læringsløp Drammen

Alle tjenester med – et lag rundt barnet

Basert på grundig evaluering av forrige kvalitetsplan, "Drammen, Norges beste skole" (2007-2016), og en bred involveringsprosess, ble kvalitetsplanen "Læringsløp Drammen" til. Et hovedbudskap i planen er at ingen kan eller skal stå alene.

Positiv utvikling

Kommunen har en positiv utvikling av resultater, og i ASSS-samarbeidet er det Drammen som har høyest skår på indikatoren Vurdering for læring i Elevundersøkelsen. Dette gjelder også når det sammenliknes med landet. Det verd å merke seg at Drammen også skårer vesentlig bedre enn nasjonalt på indikatoren Mobbing på skolen. Kommunen har også kommunen framgang på de fleste resultatene på nasjonale prøver og eksamen. Det samme ser vi når det gjelder grunnskolepoeng. Grunnskolepoengene benyttes som kriterium for opptak til videregående skole, og er et mål for det samlede læringsutbytte for sluttvurdering med karakterer.

 

Hvordan jobbes det i Drammen?

Tett oppfølging

Drammen kommune har tett oppfølging og høye forventninger til sine virksomheter. Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst i Drammen har et særskilt ansvar for kompetanseheving og nettverksbygging for profesjonene i barnehage, skole, oppvekst og introduksjonstjenestene. I tilknytning til Læringsløp Drammen har det vært utarbeidet andre felles planer som for eksempel sosemplan.no og språkplan.no. Dette er viktige felles verktøy for barnehager, skoler og oppveksttjenester. Som et ledd i dette arbeidet er det iverksatt en rekke forsterkningstiltak for å sikre bedre læringsutbytte for elevene, og for å støtte opp om arbeidet med sosial utjevning.

I arbeidet med skoleutviklingen, ligger det en fast struktur for dialog og kompetanseutvikling basert på visjonene i Læringsløp Drammen. Her inngår månedlige felles møter med rektorene, virksomhetslederne for oppveksttjenester, virksomhetslederne for barnehagene og rådgivere. I tillegg er det en egen møtearena alle skolelederne. Hvert skoleår innledes med felles oppstart med kick-off og «inspo-dager » i august for alle ansatte. Dette skal være inspirasjonsdager der alle ansatte i barnehager, skoler og oppveksttjenester møtes for faglig inspirasjon og påfyll skaper fellesskap og stolthet.

Skolebesøk, Læringsspeil og utviklingssamtaler

Hver høst gjennomføres skolebesøk der utdanningsdirektør og rådgivere møter skoleledelsen ved den enkelte skole. Hensikten med besøkene er en forberedt samtale om skolens satsingsområder og utfordringer. Et viktig prinsipp er åpenhet og trygghet, slik at det blir en samtale basert på reelle forhold. Dette besøket gir verdifull innsikt i skolens styrker, utfordringer og behov, og bidrar også til å styrke det relasjonelle båndet mellom utdanningsdirektøren og skolen. Innspill fra disse besøkene tas med i vurderingen når hjelp, støtte og veiledning vurderes.

Læringsspeil er en samlet oversikt over flere relevante måleindikatorer for skolene der hensikten er å vise resultater i en mer helhetlig sammenheng. De indikatorene som skolene og utdanningsdirektøren mener er viktige, er her samlet som grunnlag for analyse for den enkelte skole. Arbeidet med Læringsspeilet starter på skolen etter at resultatene på nasjonale prøver er klare på høsten, og involverer hele personalet. Skoleledelsens vurdering på spørsmål baseres på innspill fra personalet, og er grunnlag for den årlige samtalen mellom utdanningsdirektøren og rektor ved skolen som foregår i januar. I etterkant av samtalene mellom utdanningsdirektør og rektor gjennomgås tilbakemeldinger og behov for støtte og hjelp med rådgiverstaben, og oppgaver som innebærer oppfølging, veiledning og støtte fordeles.

Lenkeblokk Icon Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst Drammen