Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Drammen

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering og behov

Drammen har høyere forekomst av levekårsutfordringer enn flertallet av kommunene i nettverket, allikevel bruker Drammen 20 % mindre ressurser enn behovet skulle tilsi, målt utfra ressursbruksindikatoren. Drammen har over tid markant redusert driftsutgiftene til tjenesten, selv om utgiftene øker siden forrige måling.  

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

Dekningsgradene i Drammen er nedadgående og ligger like over snittet for ASSS kommunene. Høy kvalitet i innsatser overfor kommunens unge innbyggerne har ført til at andelen mottakere er kraftig redusert over de siste år. Aktivitetsplikt og tett oppfølging er den viktigste årsaken til utviklingen.

Andelen mottakere som tilbys kvalifiseringsstønad er fortsatt lav, men kommunen vil prioritere KVP som virkemiddel, og det arbeides med å sikre mer arbeidsretting og bedring av treffsikkerheten i tilbudet.

Drammen har en kraftig vekst i enhetskostnaden målt som utbetalt stønad per mottaker.  

Kvalitet

Utgiftsøkningen i enhetskostnadene skyldes lange stønadslengder og økning i andelen langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Særlig sistnevnte er en vesentlig driver for kostnadsutviklingen i Drammen. Resultater for deltakere i kvalifiseringsprogram er mindre gode sammenlignet med foregående år, hvor kommunen lå på topp i ASSS. Sykefraværet I Drammen øker med 3 % siden forrige måling, og ender allikevel under snittet for ASSS.