Publisert: 19.09.2019

Drammen har høyere andel vei og betydelig høyere andel kommunale sykkelveier fordelt pr innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket. Driftskostnadene pr km vei ligger nær nettverkssnittet. Innenfor veidrift er det særlig veidekke som ligger over nettverkssnitt, mens renhold ligger betydelig under snitt. Investering knyttet til veidekke/asfaltering ligger betydelig under nettverkssnitt. Kommunen har en veistandard som ligger nær nettverksnitt. Kommunen har et relativt sett lavere ressursbehov for å ta inn etterslepet.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Drammen.

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil samferdsel 2018

I diagrammet som viser tjenesteprofilen har vi forkortet beskrivelsen på indikatoren. Se tabellen over for å se hele benevnelsen.

Legg merke til at ASSS-nettverket har bygget opp ny beregning av indikatorene f.o.m. rapporteringsåret 2018. I den sammenheng er gjennomsnittstallene beregnet ved vektet gjennomsnitt mot tidligere uvektet gjennomsnitt.

Prioritering og behov

Drammen har 32,5 km vei pr 1000 innbyggere, dette er 14% høyere enn nettverkssnittet. Kommunen ligger også høyere enn nettverkssnittet mtp andel vei tilrettelagt for syklende. For å dekke kostnadene til drift av de kommunale veiene har kommunen, eks. avskrivninger, kr 334 027 pr km vei. Nivået i driftsårene 2016-2018 har vært stigende i perioden. I nettverket har beløpet steget fra 217 956 til 325 871 i samme periode.

Prioritering er et uttrykk for forholdet mellom ressursbruk og målgruppe.

Produktivitet/enhetskostnader

For å analysere kostnadsbildet har nettverket etablert en egen rapportering på 8-9 fokusområder for veiforvaltning. For Drammen ligger veidekke og drenering/overvann relativt høyt og renhold relativt lavt, sammenliknet med nettverkssnittet.

Kommunen investerer 38,0 kr/m vei til veidekke (asfalt). Dette er 38 % lavere enn nettverkssnitt.

Produktivitet er et uttrykk for forholdet mellom tjenesteproduksjonen og ressursbruk.

Kvalitet og andre indikatorer

Veienes tekniske tilstand utvikles i møtepunktet mellom bl.a. innledende teknisk standard, belastning, klima og de ressurser som brukes til drift og fornyelse. Samferdselsnettverket i ASSS har gjennomført en tilstandskartlegging av kommunenes veikapital. Dette er gjort med bistand fra Multiconsult. Nettverket vurderer andel adkomst og gang/sykkelvei som vurderes til over standard, dvs satt til TG2 eller bedre. Kommunen har for 2018 en andel på 90,9 %. Dette er 1 % under nettverkssnitt. Tilstandsgrad gate/samlevei på TG 0/1 er 64,5 % i 2018. Dette er likt med nettverkssnitt.

Som et resultat av denne tilstandskartleggingen kan vi gi et anslag på hva det vil koste å løfte veikapitalen i kommunen opp til akseptabel standard. For Drammen er kostnaden anslått til 661,6 kr/m. I nettverket er anslaget 889,8 kr/m.

Sykefraværet i 2018 i kommunens samferdselsavdeling var på 1,3 %. Nettverkssnittet var 5,2 %.