Publisert: 16.09.2019

Hva er en produksjonsindeks

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene:

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser kommunens score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variabler som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Drammens produksjon innenfor grunnskole 1,7 prosent lavere enn ASSS-snittet. Drammen scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 31,4 prosent under ASSS-snittet. Drammen scoret høyest på indikatoren læringsmiljø som lå 3,5 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Drammen har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen opp med 0,1 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Drammen gikk eksamen og nasjonale prøver 8. trinn mest opp med henholdsvis 3,9 og 2,5 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med henholdsvis 5,1 og 3,7 prosent. Motsatt gikk antall elever i alderen 6-9 år med plass på SFO ned med 6,2 prosent.

Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene:

Produksjonsindeks barnehage

Figuren under viser kommunens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2018 var Drammens produksjon innenfor barnehager 0,2 prosent lavere enn ASSS-snittet. Drammen scoret lavest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 5,1 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Drammen har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen ned med 0,2 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

Indikatoren korrigerte oppholdstimer gikk ned med 0,9 prosent. For de øvrige indikatorene var det en økning fra 2017 til 2018.

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnevern

Figuren under viser kommunens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Drammens produksjon innenfor barnevern 18,4 prosent høyere enn ASSS-snittet. Drammen scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet lå 33,0 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Drammen har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen nedmed 4,4 prosent, mens produksjonen i ASSS-kommunene i gjennomsnitt var uendret fra 2017 til 2018.

I Drammen gikk indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder mest ned med 19,3 prosent og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse gikk ned med 18,6 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet plan opp med 4,9 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

Figuren under viser kommunens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Drammens produksjon innenfor kommunehelse 2,9 prosent høyere enn ASSS-snittet. Drammen hadde høyest score på indikatoren fysioterapeuttimer per uke som lå 16,0 prosent over ASSS-snittet og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst lå 15,5 prosent over. Drammen hadde lavest score på indikatoren helseundersøkelse 1. skoletrinn og indikatoren svangerskapskontroll som lå henholdsvis 93,7 og 2 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Drammen har endret seg fra 2017 til 2018. Når det gjelder Drammen mangler vi for 2017 tall for helseundersøkelser 1. skoletrinn. Her har vi satt inn samme tall som i 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen ned med 0,2 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Drammen gikk indikatoren hjemmebesøk nyfødte og indikatoren fysioterapitimer per uke mest ned med henholdsvis 3,0 og 2,3 pst.  Motsatt gikk indikatoren antall gravide som har møtt til svangerskapskontroll mest opp med 13,5 prosent.

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Figuren under viser kommunens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Drammens produksjon innenfor pleie og omsorg 1,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Drammen hadde høyest score på indikatoren timer omsorgslønn lå 68,1 prosent over ASSS-snittet og indikatoren tidsbegrenset opphold i institusjon som lå 57,7 prosent over. Drammen hadde lavest score på indikatoren fysioterapeuttimer per beboer som lå 48,3 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer praktisk bistand lå 20,1 prosent under.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Drammen har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen opp med 2,2 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 6,1 prosent.

I Drammen gikk indikatoren praktisk bistand mest opp med 11,1 prosent, mens indikatoren tidsbegrenset opphold på institusjon gikk mest ned med 10,3 pst.  

Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Figuren under viser Drammens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Drammens produksjon innenfor sosiale tjenester 4,5 prosent lavere enn ASSS-snittet. Drammen hadde lavest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå 64,4 prosent under ASSS-snittet. Drammen hadde høyest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer som lå 22,4 prosent over ASSS-snittet. Høy score på denne indikatoren viser at Drammen hadde relativt få sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer.