Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Drammen

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Drammen hadde den nest laveste ressursbruken til pleie- og omsorgstjenester i ASSS-nettverket, når det tas hensyn til utgiftsbehovet – 14 % under gjennomsnittet.

Hjemmetjenestebrukerne i denne aldersgruppen hadde det laveste gjennomsnittlige bistandsbehovet i ASSS-nettverket, 14 % under snittet. Drammen lå også lavest i nettverket på utgifter til hjemmetjenester per innbygger med 15 % under snittet. Utgiftene per hjemmetjenestemottaker i aldersgruppen lå enda lengre under gjennomsnittet, 48 % under. Dette peker i retning av en høy dekningsgrad – at det var en stor andel av målgruppen som får tjenester, slik at det blir færre kostnader per bruker.

De samlede utgiftene per utviklingshemmet lå lavest i ASSS, 33 % lavere enn snittet. Andelen av utviklingshemmede som bor i bolig med heldøgns omsorg var også lavest i nettverket, den lå 22 % under snittet. Utgiftene per beboer i slik bolig lå 28 % under snittet og var blant de laveste i nettverket. Denne kostnaden har hatt en nedgang de tre siste årene.

For andel fagutdannede i tjenester til utviklingshemmede lå Drammen 18 % under snittet, som var blant de laveste. Denne andelen gikk ned fra 76 % med fagutdanning i 2017 til 63 % i 2018. Andelen fagutdannede i pleie- og omsorgstjenestene samlet lå omtrent på snittet, 1 % over. Det samlede sykefraværet i pleie- og omsorgstjenestene lå i 2018 5 % under gjennomsnittet. Sykefraværet gikk ned fra 12,3 % i 2017 til 10,8 % i 2018.  

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Tjenesteprofilen viser at Drammen i hovedsak lå under snitt ASSS på de fleste indikatorene når det gjelder gruppen 67 år og eldre. 

Det gjennomsnittlige bistandsbehovet blant hjemmetjenestebrukerne 67 år og eldre lå 5 % under snittet. Utgiftene til hjemmetjenester i denne aldersgruppen lå lavest i nettverket – utgifter per innbygger lå 19 % under snittet, og utgiftene per mottaker lå 34 % under snittet.

Dekningsgraden for hjemmetjenester til innbyggere 80 år og eldre var den høyeste i nettverket, 14 % over snittet. Andelen eldre på institusjon eller i bolig med heldøgns omsorg lå 17 % under snittet.

Utgifter per institusjonsplass lå 7 % over snittet. Legetimer per beboer lå 8 % over snittet.