Publisert: 16.09.2019

Drammen hadde et netto driftsresultat i 2018 på 3,8 prosent. Dette var lavere enn året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter kraftig opp fra 2017 til 2018, noe som må ses i sammenheng med spesielle forhold i 2017 knyttet til salg av anleggsmidler og overføring av aksjer og eiendommer til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

Samlet sett førte endringene fra 2017 til 2018 til at Drammen kom ut med et underskudd før lån i 2018, i motsetning til de to foregående årene.  Kommunens netto gjeld gikk ned fra 63 prosent av inntektene i 2017 til 57 prosent i 2018.

Netto driftsresultat 2018

Når vi sammenlikner resultatene i Drammen med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, hadde Drammen høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene både i 2017 og 2018. De øvrige ASSS-kommunene hadde dessuten noe sterkere reduksjon i i netto driftsresultat enn Drammen fra 2017 til 2018.  Samtidig hadde Drammen klart høyere vekst i netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene. Dette medførte at Drammen kom ut med et større underskudd før lån i 2018 enn de øvrige ASSS-kommunene. I 2018 hadde Drammen en netto gjeld som var om lag 5 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene. Dette var mindre forskjell enn i 2017 da Drammen hadde en netto gjeld som var om lag 12 prosentenheter høyere enn ASSS-snittet.

Inntektssammensetning 2018

Inntektene i Drammen var i 2018 om lag 8 prosent lavere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Når vi tar hensyn til inntektsnivået i Drammen, hadde kommunen et relativt høyt netto driftsresultat, relativt høye utgifter til administrasjon og relativt høye netto driftsutgifter til helsetjenester. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto driftsutgifter innen grunnskole, pleie og omsorg og sosialtjenester.

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Drammen i 2018 om lag ½ prosent under ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 12¾ prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2018 hadde Drammen en oppgang i produksjonen av tjenester på ½ prosent, samtidig som Drammen hadde en nedgang i effektivitet på om lag 2¼ prosent.

I 2018 hadde Drammen høyest produksjon innenfor barnevern, mens det var innenfor sosialtjenesten at Drammen var mest effektiv. Men sosialtjenesten var også den tjenesten der Drammen hadde lavest tjenesteproduksjon. Fra 2017 til 2018 var det sterkest økning i produksjon innenfor pleie og omsorg, mens det var nedgang i produksjonene innen barnevern.  Likevel var det økning i effektiviteten innen barnevern.