Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Drammen

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 2018

 

Figur 2. Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 2018

Prioritering og behov

Drammen prioriterer fortsatt kommunehelsetjenester høyt. Kommunens ressursbruk er 13 % høyere enn ASSS-snittet i 2018, men fra 2017 til 2018 har kommunens vekst vært mindre enn snittet for de andre ASSS-kommunene.  Også i 2018 er Drammen den av ASSS-kommunene som bruker mest pr. innbygger til kommunehelsetjenesten.

Netto driftsutgifter til kommunehelse er 16 % høyere enn snittet i 2017, og kommunen har sunket med 2 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Dette skyldes at veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester i Drammen var lavere enn gjennomsnittet for alle ASSS-kommunene i 2018. Kommunens vekst var på 9,1 %, mens snittet for ASSS-kommunene var 11,1 %. Den veksten som Drammen har hatt i 2018, har gått til helsestasjons- og skolehelsetjenester. I fjor så vi at kommunens vekst i hovedsak gikk til diagnose, behandling og rehabilitering og til generelt forebyggende arbeid.  

Dekningsgrader

Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter har vært stabil i perioden. Legeårsverkene har økt og kommunen har ledig kapasitet på fastlegelistene.

Årsverk totalt til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsesøsterårsverk for Drammen er feil i KOSTRA 2019, og slik det også var i 2018. KOSTRA-tallene for alle de tre siste årene har vært feil. Det er ikke mulig for KS å korrigere tall i ASSS-statistikken. Derfor oppfordrer vi kommunen til å korrigere sine kildedata. NB! Feilen i KOSTRA-tallene for Drammen påvirker gjennomsnittet i noen grad.

Årsverksinnsatsen på helsestasjonen pr. 1000 innbygger 0-5 år har økt i perioden, og nivået har vært og er fortsatt betydelig over ASSS-snitt. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er fortsatt høy, og slik har det vært i treårsperioden. Kommunen har høy gjennomføringsgrad også på de andre undersøkelsene på helsestasjonen.

Årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år er økt fra 2017 til 2018, men er i dag betydelig lavere enn det var i 2016. Imidlertid er årsverksinnsatsen til skolehelsetjenesten i Drammen nå nære ASSS-gjennomsnittet. 

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten i Drammen er betydelig høyere i 2018 enn den var i 2017 da kommunen var lavest blant ASSS-kommunene. I 2017 var den 5,1 %, og i 2018 er sykefraværet på 11,5 %.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var lavt i forhold til ASSS-snittet, og i 2018 lavest.