Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Drammen

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Prioritering og behov

Kommunen har noe høyere netto driftsutgifter pr innbygger enn resten av nettverket. Det er ikke uventet siden Drammen har høyere forekomst av levekårsutfordringer enn flertallet av kommunene i nettverket. Ressursbruksindikatoren korrigerer for ulikheter i levekår og indikerer at ressursbruken er på et nivå litt under det som er forventet når det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Drammen kommune peker på at korrigeringen ikke i tilstrekkelig grad fanger opp de demografiske utfordringene kommunen har.

Dekningsgrader

Kommunen har en høy andel barn med undersøkelser og ligger høyest i nettverket på denne indikatoren, 17 % over snitt. Årsaken til den høye andelen barn med undersøkelser er først og fremst at kommunen får mange bekymringsmeldinger. Andel barn som mottar barneverntiltak er stabilt på 5,2 % av innbyggerne 0-17 år. Dette er høyest i nettverket. Andel barn som er plassert utenfor hjemmet er også høyest i nettverket og denne andelen er økende. Manuelt innsamlede data viser at 12 % av de som er plassert er enslige mindreårige flyktninger.   

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Kommunen har lave enhetskostnader til drift av barnevernet (f 244). Hovedårsaken til det lave utgiftsnivået er de høye dekningsgradene. Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert er svært lave, 45 % under snitt, men den er økende. Kommunen har bygget opp en egen tiltaksavdeling slik at de nå produserer nødvendige tiltak selv og i liten grad kjøper tiltak fra eksterne.  Kommunen har gratis barnehage for lavinntektsfamilier, samt diverse lavterskeltiltak og samarbeid med frivillige organisasjoner om fritidsaktiviteter som bidrar til å holde kostnadsnivået lavt. 

Drammen har gode resultater på kvalitetsindikatorene andel barn med tiltak som har utarbeidet plan og andel undersøkelser som blir gjennomført i løpet av tre måneder.