Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Drammen

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2018

Om barnehage i Drammen

Drammen har en økning i netto driftsutgifter med nesten 9000 kr per innbygger 1-5 år, men ligger nest lavest i nettverket. Dekningsgraden for 1-2 åringer har hatt en økning, men er fortsatt blant de laveste i nettverket. Dette bidrar til de lave utgiftene per innbygger fra 1-5 år.

Drammen har det høyeste antallet minoritetsspråklige barn i forhold til innvandrerbarn og ligger her på 97,1 prosent. Denne andelen barn aldersgruppen 1-5 år har over tid vært høy. Her er det en fortsatt økning. Drammen ligger høyest i nettverket og 11,8 prosent høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Grunnbemanning per barn i kommunale barnehager i Drammen øker og kommunen er blant de kommunene i nettverket med størst økning fra året før. Kommunen oppfyller nå bemanningsnormen. Private barnehager i Drammen har en høyere bemanningstetthet enn de kommunale og høyere enn gjennomsnittet i ASSS.  Også her ligger blant de kommunen i nettverket hvor økningen har vært størst.

Drammen har en andel med barnehagelærerutdanning som er litt høyere enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket. En tredjedel av de kommunale barnehagene oppfyller da pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet.

Lav dekningsgrad 1-2 år og det laveste sykefraværet i nettverket kan forklare lave netto driftsutgifter til barnehage. Samtidig har enhetskostnadene steget relativt mye de senere årene.