Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Drammen

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2018

Om grunnskole i Drammen

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, kan også ha innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Sistnevnte indikatorer publiseres ikke på asss.no, men kan likevel være interessante for kommunens analyse av utgiftsbehovet.

Drammen har vært en av kommunene med størst gruppestørrelsen i ASSS-nettverket. I 2018 har imidlertid dette snudd, og gruppestørrelsen er nå lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Dette skyldes at kommunen har fått en betydelig økning i tildelingen i forbindelse med lærernormen.

Indikatorene andel elever med spesialundervisning og antall timer spesialundervisning per elev, er høyere i Drammen enn gjennomsnittene i ASSS. Av andre indikatorer som kan gi økte driftsutgifter, er andel elever som får særskilt norskopplæring. Her skiller Drammen seg ut med en langt større andel enn de andre ASSS-kommuner, bortsett fra Oslo. 

Av indikatorer som bidrar til lavere driftsutgifter i Drammen, er sykefravær. Dette er på 7,7 prosent, noe som er lavere enn året tidligere og lavere enn gjennomsnittet i ASSS.

Alt i alt kan det synes som om det er flere faktorer som trekker utgiftsnivået opp, enn motsatt i Drammen. Likevel er netto driftsutgifter langt lavere enn gjennomsnittet i ASSS, og ressursbruksindikatorene er lavest i nettverket.

Andelen elever med direkte overgang fra Vg1 til Vg2, er høyest i nettverket, og elevene i Drammen gir høyest skår på Elevundersøkelse – Vurdering for læring.

Andelen elever på de høyeste mestringsnivåene har økt de siste årene på 8. og 9. trinn. Dette gjelder også 5. trinn, men 2018 ga en liten negativ tendens. Drammen er likevel fortsatt under gjennomsnittet på alle trinnene og nest lavest i nettverket. Når det gjelder eksamensresultatene, hadde Drammen en fin utvikling i 2018, og resultatet ble da som for gjennomsnittet i ASSS.

Når det gjelder den gode utviklingen som nevnt over, mener kommunen at dette kan ha sammenheng med et stort fokus på læringsmiljø der forsterkningstiltak blant annet for å hindre utenforskap og sikre sosial utjevning, inngår. Det sammen gjelder et systematisk og langsiktig arbeid med målene i kvalitetsplanen Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet.  Mer om dette kan leses i egen artikkel om Drammen

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Skolebidragsindikatoren, som SSB publiserte våren 2019, kan være nyttig å bruke som grunnlag når resultatene skal drøftes. I følge skolebidragsindikatorene som SSB vil publiserte våren 2019, bidrar skolene i Drammen mer enn forventet og sammenlignet med landet (snitt alle årstrinn).