Publisert: 17.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Bergen

Tjenesteprofil 

 

Prioritering og behov

Bergen bruker 20 % mer på sosiale tjenester enn beregnet behov, ressursbruksindikatoren er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Nivået på netto driftsutgifter til hele sosialtjenesten og til økonomisk sosialhjelp er forholdsvis stabilt, men har økt litt fra forrige rapportering. Bergen bruker 17 % mer på driftsutgifter til rus enn ASSS snittet.  

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

Bergen kjennetegnes av stabile dekningsgrader omtrent på snittet av ASSS, her mottar 4 % av innbyggerne økonomisk sosialhjelp. Blant de yngste innbyggerne er 5,3 % sosialhjelpsmottakere, andelen mottakere over 25 år er 3,6 %. Mottak av kvalifiseringsstønad ligger 12% under snittet og Bergen praktiserer en relativt streng praksis på hvem som får delta i program, og kan vise til gode resultater etter endt program for de som deltar. Bergens enhetskostnader, målt i stønad per sosialhjelpsmottaker øker siden forrige rapporteringsår men ligger fortsatt hele 13 % under snittet for ASSS. 

Kvalitet

Stønadslengdene er lange, men ikke de mest kostnadsdrivende da en stor andel mottakere har en annen hovedinntekt enn sosialhjelp, og kun mottar supplerende sosialhjelp. Andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er økende, og 16 % høyere enn i de øvrige ASSS kommunene.

I Bergen går 65 % direkte ut i arbeid/skole/utdanning etter endt kvalifiseringsprogram. Kommunen oppgir at en grundig arbeidsevnevurdering i forkant er en bidragende årsak til at en så pass stor andel blir selvhjulpne etter fullført program, i tillegg til differensierte individuelle tiltak i programmet. Kommunen har redusert sykefraværet ytterligere siden forrige rapportering, og ender da hele 17 % under snittet for ASSS kommunene.