Publisert: 17.09.2019

Bergen har betydelig lavere andel vei og kommunale sykkelveier fordelt pr innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket. Driftskostnadene pr km vei ligger noe under nettverkssnittet. Innenfor veidrift er det særlig drenering/overvann som ligger over nettverkssnitt, mens veidekke ligger betydelig under snitt.

Investering knyttet til veidekke/asfaltering ligger betydelig under nettverkssnitt. Kommunen har en veistandard som ligger lavere enn nettverksnitt, noe som gir et høyere ressursbehov for å ta inn etterslepet.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Bergen

Tjenesteprofil 

 

I diagrammet som viser tjenesteprofilen har vi forkortet beskrivelsen på indikatoren. Se tabellen over for å se hele benevnelsen.

Legg merke til at ASSS-nettverket har bygget opp ny beregning av indikatorene f.o.m. rapporteringsåret 2018. I den sammenheng er gjennomsnittstallene beregnet ved vektet gjennomsnitt mot tidligere uvektet gjennomsnitt.

Prioritering og behov

Bergen har 22,2 km vei pr 1000 innbyggere, dette er 22% lavere enn nettverkssnittet. Kommunen ligger også lavere enn nettverkssnittet mtp andel vei tilrettelagt for syklende. For å dekke kostnadene til drift av de kommunale veiene har kommunen, eks. avskrivninger, kr 299 671 pr km vei. Nivået i driftsårene 2016-2018 har vært fallende i perioden. I nettverket har beløpet steget fra 217 956 til 325 871 i samme periode.

Prioritering er et uttrykk for forholdet mellom ressursbruk og målgruppe.

Produktivitet/enhetskostnader

For å analysere kostnadsbildet har nettverket etablert en egen rapportering på 8-9 fokusområder for veiforvaltning. For Bergen ligger drenering/overvann relativt høyt og veidekke relativt lavt, sammenliknet med nettverkssnittet.

Kommunen investerer 14,3 kr/m vei til veidekke (asfalt). Dette er 77% lavere enn nettverkssnitt.

Produktivitet er et uttrykk for forholdet mellom tjenesteproduksjonen og ressursbruk.

Kvalitet og andre indikatorer

Veienes tekniske tilstand utvikles i møtepunktet mellom bl.a. innledende teknisk standard, belastning, klima og de ressurser som brukes til drift og fornyelse. Samferdselsnettverket i ASSS har gjennomført en tilstandskartlegging av kommunenes veikapital. Dette er gjort med bistand fra Multiconsult. Nettverket vurderer andel adkomst og gang/sykkelvei som vurderes til over standard, dvs satt til TG2 eller bedre. Kommunen har for 2018 en andel på 99,1 %. Dette er 8 % over nettverkssnitt. Tilstandsgrad gate/samlevei på TG 0/1 er 48,7% i 2018. Dette er 24 % under nettverkssnitt.

Som et resultat av denne tilstandskartleggingen kan vi gi et anslag på hva det vil koste å løfte veikapitalen i kommunen opp til akseptabel standard. For Bergen er kostnaden anslått til 958,6 kr/m. I nettverket er anslaget 889,8 kr/m.

Sykefraværet i 2018 i kommunens samferdselsavdeling var på 8,2 %. Nettverkssnittet var 5,2 %.