Publisert: 16.09.2019

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Bergens produksjon innenfor grunnskole 2,4 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bergen scoret lavest på indikatoren barn med plass i SFO som lå 4,4 prosent under ASSS-snittet. Bergen scoret høyest på indikatoren grunnskolepoeng som lå 1,1 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Bergen har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen ned med 0,4 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Bergen gikk indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO mest ned med 3,2 prosent. Indikatoren antall elever og grunnskolepoeng gikk mest opp med 1,4 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 1,2 prosent.

Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

I figuren under kan du vise score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2018 var Bergens produksjon innenfor barnehager 4,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Bergen scoret høyest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 11,2 prosent over ASSS-snittet.  Bergen scoret lavest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 4,1 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Bergen har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen opp med 0,6 prosent. Det er det samme som økningen for gjennomsnittet av ASSS-kommunene.

I Bergen gikk ingen indikatorene innenfor barnehager ned fra 2017 til 2018.  Indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk mest opp med 4,7 prosent.

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

I figuren under kan du vise og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Bergens produksjon innenfor barnevern 13,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Bergen scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 23,9 prosent over ASSS-snittet. Bergen scoret lavest på indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder som lå 2,5 prosent under ASSS-snittet.

Tabell BER 7.1.1 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Bergen har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen oppmed 0,1 prosent, mens produksjonene i gjennomsnitt fro ASSS-kommunene var uendret fra 2017 til 2018.

I Bergen gikk indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder og indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet begge opp med 3,5 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan ned med 1,2 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

I figuren under kan du vise og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Bergens produksjon innenfor kommunehelse 0,4 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bergen hadde lavest score på indikatoren årsverk utført av ergoterapeuter som lå 17,9 prosent under ASSS-snittet. Bergen hadde høyest score på indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst som lå 10,3 prosent over ASSS-snittet og indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn som lå 7,2 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Bergen har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen opp med 3,2 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Bergen gikk indikatoren årsverk utført av ergoterapeuter mest opp med 9,8 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn som har gjennomført helseundersøkelse i løpet av 1. skoletrinn ned med 19,2 prosent.

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks pleie og omsorg

I figuren under kan du vise og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Bergens produksjon innenfor pleie og omsorg 3,7 prosent høyere enn ASSS-snittet. Bergen hadde høyest score på indikatoren timer støttekontakt som lå 45,7 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer helsetjenester i hjemmet som lå 11,9 prosent over. Bergen hadde lavest score på indikatoren omsorgslønn som lå 53,7 prosent under ASSS-snittet og indikatoren tidsbegrenset opphold på institusjon som lå 9,7 prosent under.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Bergen har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen opp med 24,3 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 6,1 prosent.

I Bergen gikk indikatoren timer praktisk bistand mest opp med 148,0 prosent. Oppgangen er påvirket av endret praksis når det gjelder føring av timeforbruk i IPLOS. Endring i rapporteringen førte til underrapportering i Bergen i 2017, noe som ble rettet opp i 2018-rapporteringen.  Indikatoren legetimer mest ned med 19,4 prosent.

Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene:

Produksjonsindeks sosiale tjenester

I figuren under kan du vise og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Bergens produksjon innenfor sosiale tjenester 5,1 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bergen hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 24,1 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Bergen hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år. Bergen hadde høyest score på indikatoren mottakere av sosialhjelpsmottakere 25 år og over som lå 8,6 prosent over ASSS-snittet.