Publisert: 17.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Bergen

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

 

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Som det fremgår av profilen lå Bergen litt under gjennomsnittet i ASSS-kommunene når det gjelder ressursbruk til alle pleie- og omsorgstjenester, sett i forhold til beregnet utgiftsbehov. Kommunen lå 2,4 % under snittet.

Det gjennomsnittlige bistandsbehovet hos hjemmetjenestemottakerne i aldersgruppen 0-66 år lå omtrent på snittet for ASSS, 2 % over. Utgiftene per mottaker lå imidlertid 14 % over snittet. Denne utgiften økte en del fra 2017 til 2018, fra 436 828 kroner til 482 348 kroner. Det var høye utgifter per mottaker i 2018 – mens utgifter per innbygger i denne aldersgruppen lå 4 % under gjennomsnittet. Det peker i retning av lav dekningsgrad – at det er en noe lavere andel av målgruppen som får tjenesten. Det kan tyde på at de som får tjenester, får et omfang som ligger over gjennomsnittet.

De samlede utgiftene per utviklingshemmet lå 11 % over gjennomsnittet. Utgiftene til heldøgnsbolig til denne gruppa lå under ASSS-snittet, mens det var en litt større andel enn gjennomsnittet som bodde i slik bolig, 7 %. Disse tallene var nokså stabile sammenlignet med 2017.

Bergen lå omkring gjennomsnittet når det gjelder årsverk med fagutdanning, både for pleie og omsorg samlet, og tjenester til utviklingshemmede sett for seg. I Bergen lå førstnevnte 2 % under snittet, mens sistnevnte lå 1 % over. Sykefraværet for hele pleie- og omsorgstjenesten lå litt over gjennomsnittet, 4 % over, og har vært stabilt de siste tre årene. 

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

 

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

For tjenester til innbyggere over 67 år viser tjenesteprofilen at Bergen for de fleste indikatorene lå på eller under gjennomsnitt ASSS.

For hjemmetjenester i denne aldersgruppen lå Bergen omkring gjennomsnittet – både i utgifter per innbygger og mottaker, og for bistandsbehov. Utgiften per innbygger lå 3 % over snittet, utgiften per mottaker lå akkurat på snittet – og bistandsbehovet var 2 % lavere enn gjennomsnittet. Sammenlignet med 2017 hadde den gjennomsnittlige utgiften både per innbygger og per mottaker økt en del.

Dekningsgraden for hjemmetjenester for eldre over 80 år og for institusjon/heldøgns omsorg lå omtrent på ASSS-snittet. Førstnevnte lå 1 % over snittet, mens sistnevnte lå 1 % under. Disse andelene har vært stabile de siste årene.

Kostnaden per institusjonsplass lå 7 % under ASSS-snittet, og lå dermed lavest blant ASSS-kommunene.

Legetimer per uke per beboer i sykehjem lå under ASSS-snittet og er betydelig lavere enn tidligere år. Det skyldes at ved en feil er ikke legetjenesten i de private institusjonene kommet med.