Publisert: 16.09.2019

Bergen hadde et netto driftsresultat i 2018 på 4,3 prosent. Dette var lavere enn året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter ned fra 2017 til 2018. Dette førte til at Bergen fikk et større overskudd før lån i 2018 enn året før.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

Kommunens netto gjeld gikk samtidig ned fra 48 prosent av inntektene i 2017 til 44 prosent i 2018.

Netto driftsresultat 2018

Når vi sammenlikner resultatene i Bergen i 2018 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde Bergen høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene. Samtidig hadde Bergen reduksjon i netto investeringsutgifter fra 2017 til 2018 mens de de øvrige ASSS-kommunene hadde økning. Bergen hadde i 2018 klart lavere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene. Dette bidro til at Bergen fikk en klar økning i overskudd før lån sammenliknet med de øvrige ASSS-kommunene. I 2018 hadde Bergen høyere overskudd før lån enn de andre ASSS-kommunene, mens det var motsatt i 2017. Bergens netto gjeld i 2018 var om lag 11 prosentenheter lavere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene, mens den var om lag 6 prosentenheter lavere året før.

I 2018 var inntektene i Bergen om lag 1¼ prosent lavere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Når vi tar utgangspunkt i til inntektsnivået til Bergen, hadde kommunen relativt sett et høyt netto driftsresultat og relativt høye utgifter innenfor pleie og omsorg målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto renteutgifter og avdrag.

Inntektssammensetning 2018

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Bergen i 2018 om lag 1¾ prosent høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 2 prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2018 økte Bergen kommunes produksjon av tjenester klart mer enn økningen i utgiftsbehov, samtidig som Bergen hadde en økning i effektivitet på om lag 9 prosent.

 Det var særlig innen pleie og omsorg at både produksjonen og effektiviteten økte. Denne utviklingen er påvirket av endret praksis når det gjelder føring av timeforbruk i IPLOS. Endring i rapporteringen førte til underrapportering i Bergen i 2017, noe som ble rettet opp i 2018-rapporteringen. I 2018 hadde Bergen høyest produksjon innenfor barnevern, mens det var innenfor kommunehelse og pleie og omsorg at kommunen var mest effektiv.