Publisert: 17.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Bergen

Tjenesteprofil 

 

Prioritering og behov

Bergen kommune bruker mer på barnevern enn hva beregnet behov skulle tilsi. Dette viser seg i tjenesteprofilen med en ressursbruksindikator på 110. Dette betyr at kommunen bruker 10 % mer på barneverntjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Barnevernet i Bergen kan dermed sies å være høyt prioritert. 

Dekningsgrader

Kommunen har en høyere andel barn med tiltak enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene. Samtidig er utgiftene pr barn som ikke er plassert er blant de høyeste i nettverket, 10 % over snitt. De høye driftsutgiftene skyldes i stor grad av at kommunen har bygget opp en omfattende tiltakstjeneste og har en satsing på endringsfokuserte og utviklingsstøttene hjelpetiltak til barn og foreldre. 

De fleste barna som får tiltak fra barnevernet i Bergen får hjelp i hjemmet, men kommunen har også en høy andel barn som er plassert utenfor hjemmet. Manuelt innsamlede data tellinger viser at 14 % av barna som er plassert er enslige mindreårige flyktninger som er kommunen har vedtatt å bosette.  

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert er imidlertid lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket, men siden kommunen har en større andel barn som er plassert er de samlede utgiftene med på å gi et høyere ressursbruk.  Kommunen er i gang med å redusere bruken av institusjonsplasser noe som vil bidra til lavere kostnader pr barn som er plassert. 

Bergen har gode resultater på kvalitetsindikatorene som er hvor stor andel av barna som får tiltak som har utarbeidet plan, samt andel barnevernundersøkelser som er gjennomført i løpet av tre måneder. Barneverntjenesten har et sykefravær på 10,9 %. Dette er 15 % under snittet i nettverket.