Publisert: 17.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Bergen

Tjenesteprofil

 

Om barnehage i Bergen

Netto driftsutgifter øker med 10 000 kroner per innbyggere 1-5 år fra 2017 til 2018 i Bergen.  Ressursbruk ligger en prosent over gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Andelen 1-2 åringer med barnehageplass er 4,8 prosent over gjennomsnittet for nettverket.

Andelen 3- 5 år er tilnærmet lik som i 2017 og ligger 1,3 prosent over gjennomsnitt.

Bergen har den høyeste andelen ansatte med barnehagelærerutdanning og har en høy pedagogtetthet.

Bergen har hatt en stigning i enhetskostnadene, men ligger likevel under gjennomsnittet. Både netto driftsutgifter, per barn 1-5 år og ressursbruk i forhold til utgiftsbehovet ligger over snittet i ASSS. Dette skyldes høy barnehagedekning i alle aldersgruppene.

Bergen har en nedgang i sykefravær og ligger nå 0,4 prosent over snittet i ASSS-nettverket, men har lavere bemanningstetthet enn gjennomsnittet.

På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten.

Utgiftsnivået påvirkes særlig av dekningsgraden for 1-2 åringer, bemanningstetthet og andelen ansatte med barnehagelærerutdanning. I tillegg har sykefraværet betydning. I Bergen vil høy dekningsgrad for 1-2 åringer og høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning bidra til høyere utgifter. Kvaliteten påvirkes positivt av en høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning.

Andel menn i barnehagene er 12,7 prosent, og har steget med 1 prosent siden 2016. Det er rett over gjennomsnittet for ASSS-nettverket, som er 13,8 prosent.