Publisert: 19.09.2019

Endret: 18.09.2019

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene:

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser Bærums score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variabler som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Bærums produksjon innenfor grunnskole 2,6 prosent høyere enn ASSS-snittet. Bærum scoret høyest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 13,7 prosent over ASSS-snittet. Indikatoren læringsmiljø lå 0,6 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Bærum har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum opp med 0,3 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Bærum gikk indikatoren nasjonale prøver 5. trinn mest opp med 1,1 prosent, der bedre resultater bidro med hele endringen. Motsatt gikk indikatoren læringsmiljø ned med 1,1 prosent.

Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager:

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2018 var Bærums produksjon innenfor barnehager 3,8 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bærum scoret lavest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 15,1 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Bærum har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum opp med 1,3 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

Indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk opp med 2,6 prosent. Det var ikke nedgang i noen av indikatorene.

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnevern

Figuren under viser Bærums score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Bærums produksjon innenfor barnevern 18,4 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bærum scoret lavest på indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelser og indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå henholdsvis 25,8 og 22,5 prosent under ASSS-snittet. Bærum scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan som lå 3,4 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Bærum har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum nedmed 3,6 prosent, mens produksjonene i ASSS-kommunene i gjennomsnitt var uendret fra 2017 til 2018. 

I Bærum gikk indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet mest opp med 12,3 prosent og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelser gikk med ned med 4,5 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Bærums produksjon innenfor kommunehelse 0,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Bærum hadde lavest score på indikatoren årsverk av ergoterapeuter som lå 10,7 prosent under ASSS-snittet. Bærum hadde høyest score på indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst som lå 9,7 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Bærum har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum opp med 2,0 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Bærum gikk indikatoren årsverk til ergoterapeut mest opp med 22,7 prosent. I tillegg økte indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll opp med 8,9 prosent. Motsatt gikk indikatoren helseundersøkelse 1. skoletrinn mest ned med 18,3 prosent.

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Figuren under viser Bærums score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg:

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Bærums produksjon innenfor pleie og omsorg 2,2 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bærum hadde lavest score på indikatoren timer støttekontakt og indikatoren praktisk bistandsom lå henholdsvis 30,3 og 30,2 prosent under ASSS-snittet. Bærum hadde høyest score på indikatoren timer helsetjenester i hjemmet som lå 81,8 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer omsorgslønn lå 19,1 prosent over.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Bærum har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum opp med 8,5 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 6,1 prosent.

I Bærum gikk indikatorene tidsbegrenset oppholdsdøgn institusjon opp med 33,7 prosent og indikatoren timer helsetjenester i hjemmet gikk opp med 21,5 prosent. Indikatoren fysioterapitimer gikk mest ned med 3,1 prosent.

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Figuren under viser Bærums score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Bærums produksjon innenfor sosiale tjenester 2,4 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bærum hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere 25 år og over som lå 11,3 prosent under ASSS-snittet. Bærum hadde høyest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsprogram til arbeid og utdanning og indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå henholdsvis 20,6 og 20,1 prosent over ASSS-snittet.