Publisert: 17.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Bærum

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Ressursbruksindikatoren viser at Bærum lå omtrent på gjennomsnittet på pleie- og omsorgstjenester når utgiftene ses i forhold til beregnet utgiftsbehov, 1 % over.

Når det gjelder hjemmetjenester til denne aldersgruppen, så lå Bærum 26 % over ASSS-snittet for utgifter per målgruppeinnbygger – tredje høyest i nettverket. Utgiften per innbygger hadde økt siden 2017.  Per mottaker lå Bærum derimot 5 % under snittet, og gjennomsnittskostnaden har vært stabil de tre siste årene. Dette peker i retning av en høy dekningsgrad for tjenestene – at det er mange i målgruppen som får tjenester. Mottakerne av tjenesten hadde et gjennomsnittlig bistandsbehov som lå 6 % over snittet.

Tall for tjenester til utviklingshemmede (TTU) viser at Bærum hadde blant de laveste andelene av utviklingshemmede i befolkningen i ASSS, og at utgiftene per utviklingshemmet var nest høyest i nettverket. Andel av utviklingshemmede over 18 år som bor i bolig med heldøgns omsorg lå 23 % over snittet. Utgiften per beboer var imidlertid under gjennomsnittet. Bærum er vertskommune etter HVPU-reformen, men vertskommunebeboerne ble holdt utenfor i disse tallene.

Bærum lå under gjennomsnittet når det gjelder årsverk med fagutdanning, 5 % under for pleie og omsorg samlet, og 20 % for tjenester til utviklingshemmede sett for seg. Sykefraværet for hele pleie- og omsorgstjenesten lå under gjennomsnittet med 7 %, og hadde gått ned siden 2017.

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Hjemmetjenestemottakerne 67 år og eldre hadde et gjennomsnittlig bistandsbehov som er 10 % høyere enn gjennomsnitt ASSS, noe som var høyest i nettverket. Utgiftene til hjemmetjeneste i denne alderen lå høyest i nettverket for utgiftene per innbygger. Utgiftene per mottaker lå 7% over gjennomsnittet.

Bærum lå 20 % lavere enn ASSS gjennomsnitt når det gjelder legetilgang i institusjon, men dette hadde økt siden 2017. Bærum brukte i snitt 0,50 timer pr. uke pr. beboer i sykehjem i 2018, mens ASSS-snittet var 0,62 timer. Utgiftene til institusjonsplasser lå på nivå med gjennomsnittet i ASSS. Andelen beboere i institusjon med omfattende bistandsbehov lå 3 % over gjennomsnittet.

Andelen eldre over 80 år som mottar tjenester lå litt under snittet – for hjemmetjenester 2 % under, og beboere på institusjon/bolig med heldøgns omsorg 5 % under.