Publisert: 18.09.2019

Bærum hadde et netto driftsresultat i 2018 på 5,3 prosent. Dette var lavere enn året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter opp i forhold til inntektene fra 2017 til 2018. Bærums overskudd før lån i 2017 ble dermed snudd til underskudd før lån i 2018.  Kommunens netto gjeld gikk opp fra 14 prosent av inntektene i 2017 til 16 prosent i 2018.

Netto driftsresultat 2018

Når vi sammenlikner resultatene i Bærum i 2018 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde Bærum sterkere nedgang i netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene. Bærum hadde høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i hele perioden 2016 til 2018, men forskjellen ble redusert i 2018. Samtidig hadde Bærum vekst i netto investeringsutgifter mens de øvrige ASSS-kommunene hadde en svak nedgang. Bærum hadde både i 2017 og 2018 høyere netto investeringsutgifter sett i forhold til inntektene enn de øvrige ASSS-kommunene etter å ha ligget noe lavere i 2016. I 2018 hadde Bærum en netto gjeld som var om lag 41 prosentenheter lavere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene. I 2017 var forskjellen på om lag 44 prosentenheter.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

Inntektene i Bærum var vel 3 prosent høyere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Bærums netto driftsresultat var relativt høyt også når vi tar hensyn til Bærums inntektsnivå. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto driftsutgifter i grunnskole og relativt lave utgifter til administrasjon.

Inntektssammensetning 2018

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Bærum i 2018 om lag 2 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag ½ prosent lavere enn ASSS-snittet. Fra 2017 til2018 var det en økning i Bærum kommunes produksjon av tjenester på om lag 4 prosent, samtidig som Bærum hadde en økning i effektivitet på om lag 2¼ prosent. 

I 2018 hadde Bærum høyest produksjon innenfor grunnskole. Samtidig var kommunen mest effektiv innenfor grunnskole. Innenfor grunnskole var produksjonen i Bærum om lag 2½ prosent høyere enn ASSS-snittet og effektiviteten om lag 11 prosent høyere enn ASSS-snittet. Barnevern var den tjenesten der Bærum hadde lavest tjenesteproduksjon i 2018 med om lag 18½ prosent under ASSS-snittet. Barnevern var også den tjenesten der Bærum hadde lavest effektivitet med om lag 13 prosent under ASSS-snittet. Det var pleie og omsorg at Bærum hadde sterkest økning i produksjon av tjenester fra 2017 til 2018 med om lag 8½ prosent. Samtidig gikk effektiviteten innenfor pleie og omsorg opp med om lag 6 prosent. Det var innenfor barnevern at Bærum hadde størst nedgang i produksjon fra 2017 til 2018 med om lag 3½ prosent. Ressursbruken gikk imidlertid ned mer slik at effektiviteten økte innen barnevern. Bærum hadde nedgang i effektiviteten innen helsetjenester og grunnskole.