Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Bærum

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering og behov

Bærum kommune bruker tilnærmet like mye ressurser på sosiale tjenester som behovet tilsier – målt ut fra ressursbruksindikatoren. Bærum ligger godt under snittet på indikatorene for driftsutgifter, utgiftene har økt siden forrige måling.  

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

Bærum har lave dekningsgrader, kun 2,7 % av innbyggerne mottar sosialhjelp. Andelen mottakere fortsetter å gå noe ned, spesielt blant de yngste mottakerne. Dette kan skyldes at Bærum allerede i flere år har praktisert aktivitetsplikt for denne målgruppen. Kommunens enhetskostnader ligger over snittet for ASSS, og stønadsutgift pr sosialhjelpsmottaker fortsetter å øke fra forrige måling. I Bærum er det ikke antallet klienter som forårsaker økningen, men at klienten mottar stønad som hovedinntekt og over en lengre periode enn tidligere. Kommunen har iverksatt en lang rekke tiltak for å demme opp om økningen i enhetskostnadene.

Kvalitet

Stønadslengdene i Bærum øker, spesielt den for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde som nå ligger 9 % høyere enn snittet. Andelen med sosialhjelp som hovedinntekt og langtidsmottak øker, og er med 28 % den høyeste i ASSS.

I Bærum går 79 % av deltakerne i Kvalifiseringsprogram direkte ut i arbeid, utdanning og aktivitet, det er hele 20 % høyere enn snittet i ASSS. Sykefraværet i Bærum går også riktig vei, og ligger nå på 10,5 %.