Publisert: 19.09.2019

Bærum kommune har en ressurstilgang i prosent av kommunens økonomi som ligger høyere enn nettverkssnitt. Samtidig har kommunen et betydelig høyere areal pr innbygger enn nettverkssnittet. Som en konsekvens av dette ligger ressursbruk pr m2 til forvaltning, drift og særlig vedlikehold, under nettverkssnitt.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Bærum

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil eiendomsforvaltning 2018

Prioritering og behov

Bærum kommune disponerte 10,1 % av kommunens samlede netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 2018. I treårsperioden 2016-2018 var kommunens prioritering stigende fra 9,8 til 10,1 %. Dette er klart over nettverkssnitt. I ASSS-nettverket var gjennomsnittlig prioritering 9,3 % i 2018. Denne prosentsatsen viser hvor høyt kommunen kan eller vil prioritere eiendomsforvaltningen. Legg merke til at trangere eller romsligere kommuneøkonomi gjør at en prosentvis lik prioritering mellom kommuner kan gi helt ulike faktiske kronebeløp pr innbygger eller arealenhet.

Vanligvis er det arealnivå (antall m2 formålsbygg) som sterkest påvirker kostnadsnivået i eiendomsforvaltningen. Høyt areal gir høyere kostnader og motsatt. Bærum har et gjennomsnittlig areal formålsbygg pr innbygger på 4,5 m2/innbygger i 2018.  I treårsperioden er dette steget litt, fra 4,4 til 4,5 m2/innb. I nettverket har gjennomsnittet økt fra 3,8 til 3,9 m2/innbygger. Bærum ligger etter dette markert over nettverkssnittet.

Dersom det er et mål å holde driftsressursene pr m2 oppe på et nødvendig nivå må kommunen være villig til enten å prioritere nødvendige ressurser eller justere (ned) arealet tilsvarende de ressurser man rår over.

Prioritering er et uttrykk for forholdet mellom ressursbruk og målgruppe.

Produktivitet/enhetskostnader

Enhetskostnadene i eiendomsforvaltning fordeles på forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) pr m2. Som en del av drift regnes også energibruk og renholdskostnader som vi har egne indikatorer på.  Forpliktelsen på et forsvarlig og verdibevarende driftsnivå gjør at det ikke er et mål å komme lavest mulig, men allikevel utfordres på å finne effektive driftsløsninger.

Bærum kommune brukte for 2018 kr 1272 pr m2 beregnet som korrigerte brutto driftsutgifter pr kvadratmeter. Dersom vi trekker ut avskrivningene er beløpet kr 783 pr m2. Kommunens tall steg fra kr 756 i 2016 til 783 i 2018. I nettverket steg snittet fra 874 til 972 kr/m2 i samme periode. Bærum ligger derfor markert under nettverkssnitt.

Dersom vi splitter denne driftskostnaden finner vi at kommunen brukte 82 kr/m2 til forvaltning i 2018. Tallene falt fra 88 i 2016 til 82 i 2018. I nettverket steg snittet fra 74 kr/m2 i 2016 til 83 kr/m2 i 2018. Bærum ligger nå nærmest likt med nettverket i ressursbruk til forvaltning.

Til drift – inklusive bl.a. renhold og energi – brukte Bærum 573 kr/m2 i 2018. Kommunens tall steg noe fra 2016 da man brukte 550 kr/m2. I nettverket steg snittet til driftsaktiviteter fra 649 kr/m2 i 2016 til 709 kr/m2 i 2018. Bærum ligger under nettverkssnittet.

Energibruk er regnskapsmessig en del av driftsaktiviteten. Tradisjonelt har dette handlet om lys og varme, men etter hvert handler dette i stigende grad om ulike former for styring av anlegg, av energi til utstyr m.v. Bærum brukte 164 kWh/m2 i 2018, og det var en nedgang fra 173 kWh/m2 i 2016. I nettverket sank gjennomsnittstallet fra 167 til 157 kWh/m2 i treårsperioden.  Bærum har en parallell nedgang som nettverket, men ligger fortsatt noe over snitt i treårsperioden.

Renholdskostnadene i Bærum sank fra 153 kr/m2 i 2016 til 146 kr/m2 i 2018. I nettverket lå nivået relativt jevnt, fra 156 kr/m2 i 2016 til 157 kr/m2 i 2018. Bærum ligger her litt under nettverksnitt. Det bør bemerkes at indikatoren for renholdskostnader ikke fullt ut fanger opp ulikhet mellom internt og eksternt renhold og at denne derfor har lavere presisjon enn de øvrige indikatorene.

Fagmiljøet i Norsk kommunalteknisk forening (NKF) peker på et samlet ressursbehov til renhold – inklusive lønn/materiell/sosiale utgifter m.v. – på opp mot kr 250 pr m2.

Vedlikeholdsinnsatsen er nødvendig for å holde formålsbyggene oppe på en ønsket standard og slik at verdiene tas vare på. Bærum brukte 105 kr/m2 i 2016 og 120 kr/m2 i 2018. I nettverket steg gjennomsnittet til vedlikehold fra 144 kr/m2 i 2016 til 174 kr/m2 i 2018. Bærum bruker mindre ressurser til vedlikehold enn gjennomsnitt i nettverket.

Fagmiljøet i Norsk kommunalteknisk forening (NKF) peker på et vedlikeholdsbehov på anslagsvis 170 kr/m2. Dette bygger på at bygget skal leve i anslagsvis 60 år og opprettholde den standard det hadde da det var nytt. Med stigende forventninger og krav om endringer og utskiftinger, teknisk kompleksitet m.v. vil dette behovet være større i årene som kommer.

Produktivitet er et uttrykk for forholdet mellom tjenesteproduksjon og ressursbruk.

Kvalitet og andre indikatorer

Kommunens investering i formålsbygg følger vi gjennom et nøkkeltall på årlig investering pr innbygger. Kronebeløpet beskrives som årlig gjennomsnitt over en periode over fire år, indeksert i tråd med SSBs byggekostnadsindeks for boligblokker. Bærums investering var 4 728kr/innbygger. Dette er lavere enn nettverkssnittet som var 5 251 kr/innbygger.

Investeringsnivået er et uttrykk for prioritering i kommunen. Det er også et signal om fornyelse av formålsbyggene, både mtp teknisk standard og oppdatering til dagens behov for de kommunale tjenestene. Ved god strategisk planlegging vil dette også fange opp nåtidige og framtidige demografiske forhold.

Sykefraværet i eiendomsforvaltningen kan gi indikasjoner på kvaliteter ved arbeidet. Men siden dette også kan ha med forhold utenfor arbeidsplassen, bruker vi denne indikatoren relativt lite. For Bærum steg sykefraværet fra 8,1 % i 2016 til 8,5 % i 2018. I nettverket sank dette fra 8,9 % til 8,6 % i samme periode.