Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Bærum

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Prioritering og behov

Kommunens ressursbruk er lavere enn snittet for ASSS. Bærum kommune har gode levekår og det er derfor forventet at kommunen skal bruke mindre ressurser på barnevern enn øvrige kommuner i nettverket. Samtidig er det i ressursbruksindikatoren korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, herunder levekår, så slik sett bruker kommunen relativt lite ressurser på barnevern.  

Dekningsgrader

Hovedårsaken til at kommunen har et lavt ressursbruk er få brukere av barneverntjenesten, altså lave dekningsgrader. 

Andel barn som er plassert er lavest i nettverket, 37 % under ASSS-snitt. Det er verdt å merk seg at manuelt innsamlede data viser at 24 % av barna som er plassert er enslige mindreårige flyktninger som er kommunen har vedtatt å bosette. 

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Brutto driftsutgifter pr barn til drift av tjenesten/saksbehandling (f 244) har over tid vært høyest i nettverket. En årsak til det høye kostnadsnivået er en god saksbehandlerkapasitet, kommunen har færre barn per årsverk enn snittet i nettverket. 

Enhetskostnader pr barn som ikke er plassert er også høye i Bærum og ligger 37 % over ASSS-snitt. Årsaken til de høye utgiftene er kommunens oppbygging av tiltaksavdeling med bred og solid kompetanse, samt oppstart av spesialiserte hjelpetiltak slik som FFT og MST-CAN. Etableringen av omfattende og kostbare hjelpetiltak har gitt høye enhetskostnader, men er også en kilde til inntekt da tjenesten selges til nabokommunen.  Brutto driftskostnader pr barn som er plassert (f 252) ligger 17 % over ASSS-snitt, dette skyldes delvis det høye andelen enslige mindreårige flyktninger som kommunen har ansvaret for.  

Bærum har gode resultater på kvalitetsindikatorene andel barn med tiltak som har utarbeidet plan og andel undersøkelser som blir gjennomført i løpet av tre måneder. Barneverntjenesten i Bærum hadde i 2018 det laveste sykefraværet i nettverket på 8,1 %.