Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Bærum

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2018

Om barnehage i Bærum

Bærum kommunes netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år øker med nesten 10000 kr fra 2017. Ressursbruken utvikler seg i takt med nettverket og er på gjennomsnittet.

Dekningsgrad for 1-2 åringer er fortsatt 4,1 prosent høyere enn gjennomsnittet, noe som er med å forklare de høye driftsutgiftene. Bemanningstettheten er fremdeles høy, hvilket påvirker kostnadsnivået. Bemanningstettheten er stabil fra 2017.

I Bærum har 30,7 prosent av de ansatte i kommunale barnehager barnehagelærerutdanning. Dette er lavest i nettverket. Gjennomsnittet for ASSS-nettverket 34,7 prosent. En lav andel med barnehagelærerutdanning og eller annen pedagogisk utdanning, slik det er i Bærum, gir noe lavere enhetskostnader. 34 prosent av de kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet.

Sykefraværet går ned med 0,4 prosent og er fortsatt blant de laveste i nettverket.

Bærum har omtrent lik andel menn i barnehage som snittet for ASSS-kommunene. Andelen er 13,4 prosent menn blant de barnehageansatte. Gjennomsnittet for ASSS-nettverket er 13,8 prosent.

Kvalitet i barnehagene påvirkes av noen av de samme faktorene som påvirker utgiftene. De indikatorene vi ofte bruker for å si noe om kvaliteten er: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. Tre forhold indikerer høy kvalitet i Bærum. Sykefraværet er det laveste i nettverket, det er høy brukertilfredshet og høy bemanningstetthet. På den annen side kan lav pedagogtetthet være utfordrende for kvaliteten i barnehagene.