Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Bærum

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2018

Om grunnskole i Bærum

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, kan også ha innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Sistnevnte indikatorer publiseres ikke på asss.no, men kan likevel være interessante for kommunens analyse av utgiftsbehovet.

Gruppestørrelsen er den høyeste i ASSS-nettverket. Store skoler og store grupper gir lavere utgifter sammenlignet med kommuner som har det motsatte. Det samme gjør en lav andel elever med spesialundervisning som er på 4,5 prosent i Bærum. Dette er en reduksjon fra 2017 og er som i fjor lavest av ASSS-kommunene. En tung satsing på tilpasset opplæring og digital skolehverdag i kommunen, kan forklare at flere elever kan få sin opplæring innenfor ordinær undervisning. Bærum har redusert sitt sykefravær fra 2017 og er også her lavest av ASSS-kommunene. Faktorene nevnt over bidrar til et lavt ressursbehov.

Av indikatorer som virker motsatt for Bærum, er antall timer spesialundervisning pr elev. Dette er økende fra tidligere år og langt høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Elevene som får spesialundervisning i Bærum, tildeles altså flere timer enn for gjennomsnittet i ASSS-kommunene. Når flere elever får sin undervisning i ordinær tilpasset opplæring, vil trolig effekten av dette være at vedtak om få timer spesialundervisning går ned, og vedtakene som gjenstår vil være mer omfattende og inneholde flere timer pr elev.

Netto driftsutgifter per elev er lavest i ASSS-nettverket, men økningen fra 2017 på 5,10 prosent er noe større enn for gjennomsnittet i ASSS som er 3,9 prosent. Kommunen påpeker at dette skyldes KOSTRA-tilpasninger og at driftsnivået likevel er omtrent som tidligere når det tas hensyn til pris- og lønnsvekst.

På nasjonale prøver har Bærum høyest andel elever på høyest mestringsnivå på alle trinn i ASSS-nettverket. Dette til tross for en nedgang fra i fjor på 8. og 9. trinn. På 5. trinn øker fortsatt andelen elever på de høyeste mestringsnivåene. I følge Bærum selv ligger utfordringene i forskjeller mellom skolene og internt på skolene. Eksamensresultatene i Bærum er de beste i ASSS slik de har vært de siste årene.

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes, er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater. Ifølge skolebidragsindikatorene som SSB vil publiserte våren 2019, bidrar skolene i Bærum mer enn forventet og sammenlignet med landet (snitt alle årstrinn).