Publisert: 15.09.2019

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet sosiale tjenester omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid,

243 Tilbud til personer med rusproblemer,

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi,

276 Kvalifiseringsordningen og

281 Ytelse til livsopphold

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering/behov

Figur 2. Ressursbruksindikator. Sosiale tjenester*

Figur 3. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (f242/f243/f273/f276/f281) per innbygger 18-66 år (kroner)

Figur 4. Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold (f281) per innbygger 18-66 år (kroner)

Figur 5. Netto driftsutgifter tilbud personer med rusproblemer (f243) per innbygger 18-66 år (kroner)

Dekningsgrader

Figur 6. Andel sosialhjelpsmottakere av innbyggere 18-66 år (prosent)

Figur 7. Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 18-24 år (prosent)

Figur 8. Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år av innbyggere 25-66 år (prosent)

Figur 9. Antall mottakere av kvalifiseringsstønad (f276) per 1 000 innbyggere 18-66 år

Produktivitet/enhetskostnader

Figur 10. Stønad (bidrag+lån) per sosialhjelpsmottaker (kroner)

Kvalitet

Figur 11. Stønadslengde sosialhjelpsmottakere 18-24 år. Gjennomsnittlig antall måneder per år*

Figur 12. Stønadslengde mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Snitt måneder per år*

Figur 13. Andel med sosialhjelp som hovedinntekt/mottak i 6 mnd eller mer (alle mottakere/aldre) (prosent)

Figur 14. Etter KVP: Andel deltakere som gikk til arbeid/skole/utdanning (prosent)*

Andre indikatorer

Figur 15. Sykefravær sosiale tjenester (PAI) (prosent)*