Publisert: 17.09.2019

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet samferdsel omfatter KOSTRA-funksjonen 332 Kommunale veier.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil samferdsel 2018

Tidsserier

Figur 2. Kommunale veier i km per 10 000 innbyggere

Figur 3. Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for per 10 000 innbyggere

Figur 4. Brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger samferdsel per km (kroner)

Figur 5. Kostnader til gatebelysning per lyspunkt, kommunale veier

Figur 6. Drenering/overvann, kroner per meter vei

Figur 7. Trafikksikkerhet inkludert skilting og veimerking, kroner per meter vei

Figur 8. Veidekker, kroner per meter vei

Figur 9. Renhold, kroner per meter vei

Figur 10. Vinterdrift, kroner per meter vei

Figur 11. Investeringer til veidekker (asfalt) per meter vei (kroner)

Figur 12. Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kroner) (snitt 4 år)*

Figur 13. Andel adkomst- og GS-vei på og/eller over akseptabel standard - tilstandsgrad TG2 (prosent)*

Figur 14. Andel gate og samlevei på og/eller over akseptabel standard - tilstandsgrad TG1 (prosent)*

Figur 15. Kostnad per meter vei for å komme over akseptabel standard (kroner)*

Figur 16. Sykefravær samferdsel (PAI) (prosent)*