Publisert: 18.09.2019

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet pleie og omsorg omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser,

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon,

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende og

261 Institusjonslokaler

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg

Tjenesteprofil 0-66 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Tjenesteprofil 67 år og eldre

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Prioritering/behov

Figur 3. Ressursbruksindikator. Pleie og omsorg*

Figur 4. Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år per innbygger 0-66 år (kroner)

Figur 5. Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 67 + år per innbygger 67 år+ (kroner)

Figur 6. Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester 0 til 66 år

Figur 7. Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester 67 år+

Figur 8. Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (prosent)

Figur 9. Andel utviklingshemmede av befolkningen 16 år og eldre (TTU) (prosent)*

Figur 10. Utgifter per utviklingshemmet (fratrukket refusjon ressurskrevende) (TTU) (kroner)*

Dekningsgrader

Figur 11. Andel brukere på institusjon 0-66 år (prosent)

Figur 12. Andel innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester (prosent)

Figur 13. Andel innbyggere 80 år og eldre beboer på institusjon eller i bolig med heldøgns bemanning (prosent)

Figur 14. Andel utviklingshemmede 18 år+ i bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet (TTU) (prosent)*

Produktivitet/enhetskostnader

Figur 15. Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år per mottaker 0-66 år (kroner)

Figur 16. Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 67 + år per mottaker 67 år+ (kroner)

Figur 17. Brutto driftsutgifter per plass i institusjon (kroner)

Figur 18. Utgifter bolig med fast personell hele døgnet (inkl. private/ideelle) per beboer (TTU) (kroner)*

Kvalitet

Figur 19. Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning (prosent)

Figur 20. Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)*

Figur 21. Sykefravær pleie og omsorg (PAI) (prosent)*

Figur 22. Andel årsverk med fagutdanning (TTU) (prosent)*